Thành viên:

viool

Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/02/2012 opzettelijk [nl] phát âm opzettelijk 0 bình chọn
04/02/2012 kantoorbediende [nl] phát âm kantoorbediende 0 bình chọn
04/02/2012 zich vergissen [nl] phát âm zich vergissen -1 bình chọn
04/02/2012 vestigingsvergunning [nl] phát âm vestigingsvergunning 0 bình chọn
04/02/2012 cherubijn [nl] phát âm cherubijn 0 bình chọn
04/02/2012 engeltje [nl] phát âm engeltje 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2012 likeurglas [nl] phát âm likeurglas 0 bình chọn
04/02/2012 facultatief [nl] phát âm facultatief 0 bình chọn
04/02/2012 Kiel [nl] phát âm Kiel 0 bình chọn
04/02/2012 nyenrode [nl] phát âm nyenrode 0 bình chọn
04/02/2012 overhoeks [nl] phát âm overhoeks 0 bình chọn
04/02/2012 helleveeg [nl] phát âm helleveeg 0 bình chọn
04/02/2012 gelijkbenige [nl] phát âm gelijkbenige 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/02/2012 ongelijkbenig [nl] phát âm ongelijkbenig 0 bình chọn
04/02/2012 varkensvoer [nl] phát âm varkensvoer 0 bình chọn
04/02/2012 hardvochtig [nl] phát âm hardvochtig 0 bình chọn
04/02/2012 intake-gesprek [nl] phát âm intake-gesprek 0 bình chọn
04/02/2012 stuurboord [nl] phát âm stuurboord 0 bình chọn
04/02/2012 bakboord [nl] phát âm bakboord 0 bình chọn
04/02/2012 kolenschuit [nl] phát âm kolenschuit 0 bình chọn
04/02/2012 achterschip [nl] phát âm achterschip 0 bình chọn
04/02/2012 achtersteven [nl] phát âm achtersteven 0 bình chọn
04/02/2012 voorsteven [nl] phát âm voorsteven 0 bình chọn
04/02/2012 voorschip [nl] phát âm voorschip 0 bình chọn
04/02/2012 scheepskeuken [nl] phát âm scheepskeuken 0 bình chọn
04/02/2012 kapiteinsloep [nl] phát âm kapiteinsloep 0 bình chọn
04/02/2012 midscheeps [nl] phát âm midscheeps 0 bình chọn
04/02/2012 adelborst [nl] phát âm adelborst 0 bình chọn
04/02/2012 woutertje pieterse [nl] phát âm woutertje pieterse 0 bình chọn
27/01/2012 promotie [nl] phát âm promotie 0 bình chọn