Thành viên:

wacko

Đăng ký phát âm của wacko

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] phát âm Jan Dirksz Both 0 bình chọn
26/05/2010 Aagfe [nl] phát âm Aagfe 0 bình chọn
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] phát âm Johan Willem Beyen 0 bình chọn
26/05/2010 Boumans [nl] phát âm Boumans 0 bình chọn
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] phát âm Musetta van der Merwe 0 bình chọn
26/05/2010 van Santen [nl] phát âm van Santen 0 bình chọn
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] phát âm Ambrosius Bosschaert 0 bình chọn
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] phát âm Michiel Sweerts 0 bình chọn
26/05/2010 Santomees [nl] phát âm Santomees 0 bình chọn
26/05/2010 Moorveld [nl] phát âm Moorveld 0 bình chọn
26/05/2010 Jean Dreze [nl] phát âm Jean Dreze 0 bình chọn
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] phát âm Bernard van Risamburgh 0 bình chọn
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] phát âm Joris de Caulerij 0 bình chọn
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] phát âm Christiaan Snouck Hurgronje 0 bình chọn
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] phát âm Noord-Nauw van Kales 0 bình chọn
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] phát âm Wilbert Hazelzet 0 bình chọn
26/05/2010 verwachten [nl] phát âm verwachten 0 bình chọn
26/05/2010 mogelijk [nl] phát âm mogelijk 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/05/2010 voorbode [nl] phát âm voorbode 0 bình chọn
02/11/2009 DNA [nl] phát âm DNA 0 bình chọn
02/11/2009 Karyoplasma [nl] phát âm Karyoplasma 0 bình chọn
02/11/2009 geslachtscel [nl] phát âm geslachtscel 0 bình chọn
02/11/2009 chromosomenformule [nl] phát âm chromosomenformule 0 bình chọn
02/11/2009 meiose [nl] phát âm meiose 0 bình chọn
02/11/2009 zaadcel [nl] phát âm zaadcel 0 bình chọn
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] phát âm geslachtschromosoom 0 bình chọn
02/11/2009 X-chromosoom [nl] phát âm X-chromosoom 0 bình chọn
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] phát âm Y-chromosoom 0 bình chọn
02/11/2009 celdeling [nl] phát âm celdeling 0 bình chọn
02/11/2009 Minderhoud [nl] phát âm Minderhoud 0 bình chọn