Thành viên:

wasmachien

Đăng ký phát âm của wasmachien

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/03/2014 fantastische [nl] phát âm fantastische 0 bình chọn
13/03/2014 coryfee [nl] phát âm coryfee 0 bình chọn
13/03/2014 bloemenzaak [nl] phát âm bloemenzaak 0 bình chọn
13/03/2014 pakweg [nl] phát âm pakweg 0 bình chọn
13/03/2014 lanterfant [nl] phát âm lanterfant 0 bình chọn
13/03/2014 dvd-recorder [nl] phát âm dvd-recorder 0 bình chọn
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] phát âm boomknuffeltherapie 0 bình chọn
13/03/2014 halsketting [nl] phát âm halsketting 0 bình chọn
13/03/2014 in de bossen [nl] phát âm in de bossen 0 bình chọn
13/03/2014 karretje [nl] phát âm karretje 0 bình chọn
27/02/2014 beviel [nl] phát âm beviel 0 bình chọn
27/02/2014 lijkkoets [nl] phát âm lijkkoets 0 bình chọn
27/02/2014 lijkkist [nl] phát âm lijkkist 0 bình chọn
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] phát âm Varsseveldsestraatweg 0 bình chọn
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] phát âm storingsgevoelige 0 bình chọn
27/02/2014 Kiers [nl] phát âm Kiers 0 bình chọn
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] phát âm Manfred F.R. Kets de Vries 0 bình chọn
27/02/2014 uitjouwen [nl] phát âm uitjouwen 0 bình chọn
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] phát âm Guy Vanderborght 0 bình chọn
29/08/2013 goddank [nl] phát âm goddank 0 bình chọn
29/08/2013 met defecten [nl] phát âm met defecten 0 bình chọn
29/08/2013 verstenen [nl] phát âm verstenen 0 bình chọn
29/08/2013 banvonnis [nl] phát âm banvonnis 0 bình chọn
29/08/2013 paren [nl] phát âm paren 0 bình chọn
29/08/2013 dekker [nl] phát âm dekker 0 bình chọn
29/08/2013 buidel [nl] phát âm buidel 0 bình chọn
29/08/2013 voorgekomen [nl] phát âm voorgekomen 0 bình chọn
29/08/2013 dekglas [nl] phát âm dekglas 0 bình chọn
29/08/2013 coordinaten [nl] phát âm coordinaten 0 bình chọn
29/08/2013 debutante [nl] phát âm debutante 0 bình chọn