Thành viên:

whatthe

Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 高数 [hak] phát âm 高数 0 bình chọn
07/09/2012 化学 [hak] phát âm 化学 1 bình chọn
07/09/2012 物理 [hak] phát âm 物理 0 bình chọn
07/09/2012 数学 [hak] phát âm 数学 0 bình chọn
07/09/2012 语文 [hak] phát âm 语文 0 bình chọn
07/09/2012 面包 [hak] phát âm 面包 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 菜 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 饭 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 米 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 家 1 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 村 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 镇 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 县 0 bình chọn
07/09/2012 省 (saang2) [hak] phát âm 省 (saang2) 0 bình chọn
07/09/2012 国家 [hak] phát âm 国家 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 日 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 過 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 年 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 等 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 藍 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 小 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 高 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 最 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 新 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 長 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 用 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 工 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 是 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 正 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 生 0 bình chọn