Thành viên:

whatthe

Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 法 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 對 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 想 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 風 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 看 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 艾 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 冷 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 仇 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 花 0 bình chọn
07/09/2012 四六货 [hak] phát âm 四六货 0 bình chọn
31/08/2012 苍井空 [hak] phát âm 苍井空 0 bình chọn
31/08/2012 作业 [zh] phát âm 作业 0 bình chọn
31/08/2012 思路 [hak] phát âm 思路 0 bình chọn
31/08/2012 思维 [hak] phát âm 思维 0 bình chọn
31/08/2012 思考 [hak] phát âm 思考 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 苦 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 辣 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 甜 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 酸 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 咸 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 行 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 情 0 bình chọn
31/08/2012 电池 [hak] phát âm 电池 0 bình chọn
31/08/2012 电话 [hak] phát âm 电话 0 bình chọn
31/08/2012 荔枝 [hak] phát âm 荔枝 0 bình chọn
31/08/2012 龙眼 [hak] phát âm 龙眼 0 bình chọn
31/08/2012 龙的传人 [hak] phát âm 龙的传人 0 bình chọn
31/08/2012 眼晴 [zh] phát âm 眼晴 0 bình chọn
31/08/2012 总线 [zh] phát âm 总线 0 bình chọn
31/08/2012 爱因斯坦 [hak] phát âm 爱因斯坦 0 bình chọn