Thành viên:

whatthe

Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2012 哥哥 [hak] phát âm 哥哥 0 bình chọn
31/08/2012 妈妈 [hak] phát âm 妈妈 0 bình chọn
31/08/2012 爸爸 [hak] phát âm 爸爸 0 bình chọn
31/08/2012 彩绘 [hak] phát âm 彩绘 0 bình chọn
31/08/2012 彩绘 [zh] phát âm 彩绘 0 bình chọn
31/08/2012 色彩 [hak] phát âm 色彩 0 bình chọn
31/08/2012 颜色 [hak] phát âm 颜色 0 bình chọn
31/08/2012 青色 [hak] phát âm 青色 0 bình chọn
31/08/2012 黄色 [hak] phát âm 黄色 0 bình chọn
31/08/2012 紫色 [hak] phát âm 紫色 0 bình chọn
31/08/2012 蓝色 [hak] phát âm 蓝色 0 bình chọn
31/08/2012 红色 [hak] phát âm 红色 0 bình chọn
31/08/2012 和平 [hak] phát âm 和平 0 bình chọn
31/08/2012 绿色 [yue] phát âm 绿色 0 bình chọn
31/08/2012 绿色 [hak] phát âm 绿色 0 bình chọn
31/08/2012 痛苦 [yue] phát âm 痛苦 0 bình chọn
31/08/2012 痛苦 [hak] phát âm 痛苦 0 bình chọn
31/08/2012 快乐 [yue] phát âm 快乐 0 bình chọn
31/08/2012 快乐 [hak] phát âm 快乐 0 bình chọn
31/08/2012 亿 [yue] phát âm 亿 0 bình chọn
31/08/2012 亿 [zh] phát âm 亿 1 bình chọn
31/08/2012 亿 [hak] phát âm 亿 0 bình chọn
30/08/2012 歌曲 [yue] phát âm 歌曲 0 bình chọn
30/08/2012 机制 [yue] phát âm 机制 0 bình chọn
30/08/2012 生命 [yue] phát âm 生命 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 胡 0 bình chọn
30/08/2012 腐败 [hak] phát âm 腐败 0 bình chọn
30/08/2012 腐败 [zh] phát âm 腐败 0 bình chọn
30/08/2012 贿赂 [zh] phát âm 贿赂 0 bình chọn
30/08/2012 投票 [yue] phát âm 投票 0 bình chọn