Thành viên:

whatthe

Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2012 选举权 [yue] phát âm 选举权 0 bình chọn
30/08/2012 选举权 [hak] phát âm 选举权 0 bình chọn
30/08/2012 选举权 [zh] phát âm 选举权 0 bình chọn
30/08/2012 选举 [yue] phát âm 选举 0 bình chọn
30/08/2012 科学 [hak] phát âm 科学 1 bình chọn
30/08/2012 民主 [hak] phát âm 民主 0 bình chọn
30/08/2012 选票 [hak] phát âm 选票 0 bình chọn
30/08/2012 选票 [yue] phát âm 选票 0 bình chọn
30/08/2012 选票 [zh] phát âm 选票 0 bình chọn
30/08/2012 贪官 [hak] phát âm 贪官 0 bình chọn
30/08/2012 贪官 [yue] phát âm 贪官 0 bình chọn
30/08/2012 贪官 [zh] phát âm 贪官 0 bình chọn
30/08/2012 医院 [yue] phát âm 医院 0 bình chọn
30/08/2012 医院 [hak] phát âm 医院 0 bình chọn
30/08/2012 学校 [hak] phát âm 学校 0 bình chọn
30/08/2012 学校 [yue] phát âm 学校 -1 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 将 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 揭 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 寻 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 卓 0 bình chọn
30/08/2012 [yue] phát âm 强 0 bình chọn
30/08/2012 伦敦 [yue] phát âm 伦敦 0 bình chọn
30/08/2012 周星驰 [yue] phát âm 周星驰 0 bình chọn
30/08/2012 周华健 [yue] phát âm 周华健 0 bình chọn
30/08/2012 周华健 [zh] phát âm 周华健 0 bình chọn
30/08/2012 谭咏麟 [zh] phát âm 谭咏麟 0 bình chọn
30/08/2012 谭咏麟 [hak] phát âm 谭咏麟 0 bình chọn
30/08/2012 奥巴马 [yue] phát âm 奥巴马 0 bình chọn
30/08/2012 历史 [yue] phát âm 历史 0 bình chọn
30/08/2012 长城 [yue] phát âm 长城 0 bình chọn