Thành viên:

witenglish

Đăng ký phát âm của witenglish

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
01/02/2012 布雷 [zh] phát âm 布雷 0 bình chọn
20/01/2012 布拉吉 [zh] phát âm 布拉吉 Của liu7271
30/12/2011 布控 [zh] phát âm 布控 0 bình chọn
30/12/2011 布局 [zh] phát âm 布局 0 bình chọn
30/12/2011 布景 [zh] phát âm 布景 0 bình chọn
30/12/2011 布谷 [zh] phát âm 布谷 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/12/2011 布告 [zh] phát âm 布告 0 bình chọn
22/12/2011 布防 [zh] phát âm 布防 0 bình chọn
22/12/2011 布尔什维克 [zh] phát âm 布尔什维克 0 bình chọn
22/12/2011 布点 [zh] phát âm 布点 0 bình chọn
22/12/2011 布道 [zh] phát âm 布道 0 bình chọn
22/12/2011 布菜 [zh] phát âm 布菜 0 bình chọn
21/12/2011 布帛 [zh] phát âm 布帛 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2011 不作为 [zh] phát âm 不作为 0 bình chọn
21/12/2011 不足为奇 [zh] phát âm 不足为奇 Của SeaHongChan
21/12/2011 不足挂齿 [zh] phát âm 不足挂齿 0 bình chọn
21/12/2011 不足道 [zh] phát âm 不足道 0 bình chọn
07/06/2011 不周 [zh] phát âm 不周 0 bình chọn
07/06/2011 不置 [zh] phát âm 不置 0 bình chọn
07/06/2011 不致 [zh] phát âm 不致 0 bình chọn
07/06/2011 不治 [zh] phát âm 不治 0 bình chọn
07/06/2011 不知所终 [zh] phát âm 不知所终 0 bình chọn
07/06/2011 不知进退 [zh] phát âm 不知进退 0 bình chọn
07/06/2011 不支 [zh] phát âm 不支 0 bình chọn
07/06/2011 不争 [zh] phát âm 不争 0 bình chọn
07/06/2011 不振 [zh] phát âm 不振 0 bình chọn
07/06/2011 不以为意 [zh] phát âm 不以为意 0 bình chọn
06/06/2011 不扬 [zh] phát âm 不扬 0 bình chọn
06/06/2011 不恤 [zh] phát âm 不恤 0 bình chọn
05/06/2011 不孝 [zh] phát âm 不孝 0 bình chọn