Thành viên:

wmills

Đăng ký phát âm của wmills

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2008 Mario Soldati [it] phát âm Mario Soldati 0 bình chọn
13/07/2008 giardino [it] phát âm giardino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/07/2008 Alberto Moravia [it] phát âm Alberto Moravia 0 bình chọn
13/07/2008 termini [it] phát âm termini 0 bình chọn
02/07/2008 Italo Calvino [it] phát âm Italo Calvino 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] phát âm Raffaello Sanzio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] phát âm Filippo Brunelleschi 1 bình chọn
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] phát âm Carlo Crivelli 0 bình chọn
01/07/2008 Tiziano [it] phát âm Tiziano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/07/2008 Sandro Pertini [it] phát âm Sandro Pertini 0 bình chọn
01/07/2008 Pontormo [it] phát âm Pontormo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] phát âm Leonardo Sciascia 0 bình chọn
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] phát âm Vasco Pratolini 0 bình chọn
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] phát âm Luigi Pirandello 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] phát âm Leon Battista Alberti 0 bình chọn
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] phát âm Giorgio Bassani 0 bình chọn
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] phát âm Cesare Beccaria 0 bình chọn
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] phát âm Curzio Malaparte 0 bình chọn
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] phát âm Ugo Foscolo 0 bình chọn
01/07/2008 Grazia Deledda [it] phát âm Grazia Deledda 0 bình chọn
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] phát âm Carlo Emilio Gadda 0 bình chọn
01/07/2008 Silvio Pellico [it] phát âm Silvio Pellico 0 bình chọn
01/07/2008 Andrea Palladio [it] phát âm Andrea Palladio 0 bình chọn
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] phát âm Giacomo Leopardi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/07/2008 Primo Levi [it] phát âm Primo Levi 0 bình chọn
01/07/2008 Carlo Levi [it] phát âm Carlo Levi 0 bình chọn
01/07/2008 Eugenio Montale [it] phát âm Eugenio Montale 0 bình chọn
01/07/2008 Elsa Morante [it] phát âm Elsa Morante 0 bình chọn
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] phát âm Alessandro Manzoni 0 bình chọn
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] phát âm Andrea Mantegna 0 bình chọn