Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/08/2012 überempfindlich [de] phát âm überempfindlich 0 bình chọn
21/08/2012 gleichrichten [de] phát âm gleichrichten 0 bình chọn
21/08/2012 verstehend [de] phát âm verstehend 0 bình chọn
21/08/2012 bestirnt [de] phát âm bestirnt 0 bình chọn
21/08/2012 zerstoßen [de] phát âm zerstoßen 0 bình chọn
21/08/2012 Themeneinfalt [de] phát âm Themeneinfalt 0 bình chọn
21/08/2012 Doppelpedalharfe [de] phát âm Doppelpedalharfe 0 bình chọn
21/08/2012 Bassett [de] phát âm Bassett 0 bình chọn
21/08/2012 Basshorn [de] phát âm Basshorn 0 bình chọn
21/08/2012 Basslaute [de] phát âm Basslaute 0 bình chọn
21/08/2012 Kirste [de] phát âm Kirste 0 bình chọn
21/08/2012 Bassgambe [de] phát âm Bassgambe 0 bình chọn
21/08/2012 Ährenbildung [de] phát âm Ährenbildung 0 bình chọn
21/08/2012 gerippt [de] phát âm gerippt 0 bình chọn
21/08/2012 auseinanderwehen [de] phát âm auseinanderwehen 0 bình chọn
21/08/2012 hintragen [de] phát âm hintragen 0 bình chọn
21/08/2012 hundertjährig [de] phát âm hundertjährig 0 bình chọn
21/08/2012 gewinnreich [de] phát âm gewinnreich 0 bình chọn
21/08/2012 bestimmungsgerecht [de] phát âm bestimmungsgerecht 0 bình chọn
21/08/2012 kardätschen [de] phát âm kardätschen 0 bình chọn
21/08/2012 Frisiertoilette [de] phát âm Frisiertoilette 0 bình chọn
21/08/2012 herbeirufen [de] phát âm herbeirufen 0 bình chọn
21/08/2012 geistesschwach [de] phát âm geistesschwach 0 bình chọn
21/08/2012 chloren [de] phát âm chloren 0 bình chọn
21/08/2012 zusammengefegt [de] phát âm zusammengefegt 0 bình chọn
21/08/2012 Bregman [de] phát âm Bregman 0 bình chọn
21/08/2012 warisch [de] phát âm warisch 0 bình chọn
21/08/2012 Prahlhans [de] phát âm Prahlhans 0 bình chọn
21/08/2012 Rundfunkempfänger [de] phát âm Rundfunkempfänger 0 bình chọn
21/08/2012 Eicher [de] phát âm Eicher 0 bình chọn