Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2012 Valckenberg [de] phát âm Valckenberg 0 bình chọn
18/09/2012 Gerhard Doerfer [de] phát âm Gerhard Doerfer 0 bình chọn
18/09/2012 Annemarie von Gabain [de] phát âm Annemarie von Gabain 0 bình chọn
18/09/2012 Steube [de] phát âm Steube 0 bình chọn
18/09/2012 smegma [de] phát âm smegma 0 bình chọn
18/09/2012 Paul Landers [de] phát âm Paul Landers 0 bình chọn
18/09/2012 Oliver Riedel [de] phát âm Oliver Riedel 0 bình chọn
18/09/2012 Christoph Schneider [de] phát âm Christoph Schneider 0 bình chọn
18/09/2012 Rohrstöcker [de] phát âm Rohrstöcker 0 bình chọn
18/09/2012 Maori [de] phát âm Maori 0 bình chọn
18/09/2012 Sascha Riether [de] phát âm Sascha Riether 0 bình chọn
17/09/2012 dona [de] phát âm dona 0 bình chọn
17/09/2012 vollgequarzt [de] phát âm vollgequarzt 0 bình chọn
17/09/2012 Friedrich Wilhelm Radloff [de] phát âm Friedrich Wilhelm Radloff 0 bình chọn
17/09/2012 Elisabeth Kübler-Ross [de] phát âm Elisabeth Kübler-Ross 0 bình chọn
17/09/2012 Badinerie [de] phát âm Badinerie 0 bình chọn
17/09/2012 Wippsterz [de] phát âm Wippsterz 0 bình chọn
17/09/2012 Wipse [de] phát âm Wipse 0 bình chọn
17/09/2012 Naherholung [de] phát âm Naherholung 0 bình chọn
16/09/2012 Jaumann [de] phát âm Jaumann 0 bình chọn
16/09/2012 J [bar] phát âm J 0 bình chọn
16/09/2012 Kutschera [bar] phát âm Kutschera 0 bình chọn
16/09/2012 Alina [bar] phát âm Alina 0 bình chọn
15/09/2012 Gudrun Pausewang [de] phát âm Gudrun Pausewang 0 bình chọn
15/09/2012 Poopik [yi] phát âm Poopik 0 bình chọn
15/09/2012 pupik [yi] phát âm pupik 0 bình chọn
14/09/2012 Ludwig Kübler [de] phát âm Ludwig Kübler 0 bình chọn
13/09/2012 Wissenschaftsgläubigkeit [de] phát âm Wissenschaftsgläubigkeit 0 bình chọn
12/09/2012 Hüffer [de] phát âm Hüffer 0 bình chọn
11/09/2012 Michelbach [de] phát âm Michelbach 0 bình chọn