Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] phát âm Ludwig Crüwell 0 bình chọn
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] phát âm Wurst wider Wurst 0 bình chọn
05/09/2012 Cöthen [de] phát âm Cöthen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/09/2012 Eroica-Haus [de] phát âm Eroica-Haus 0 bình chọn
05/09/2012 erörternswert [de] phát âm erörternswert 0 bình chọn
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] phát âm Gauß-Verteilung 0 bình chọn
05/09/2012 kreiden [de] phát âm kreiden 0 bình chọn
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] phát âm ÖBB-Infrastruktur 0 bình chọn
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] phát âm Bamberger Apokalypse 0 bình chọn
05/09/2012 Großendorf [de] phát âm Großendorf 0 bình chọn
04/09/2012 Bertolt [de] phát âm Bertolt 0 bình chọn
04/09/2012 MyZeil [de] phát âm MyZeil 0 bình chọn
04/09/2012 Christoph Meiners [de] phát âm Christoph Meiners 0 bình chọn
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] phát âm Arnold Adolph Berthold 0 bình chọn
04/09/2012 Traxler [de] phát âm Traxler 0 bình chọn
04/09/2012 Belzec [de] phát âm Belzec 0 bình chọn
04/09/2012 suffragan [de] phát âm suffragan 0 bình chọn
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] phát âm Gideon Ernst von Laudon 0 bình chọn
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] phát âm Richard von Weizsäcker 0 bình chọn
03/09/2012 Klessheim [de] phát âm Klessheim 0 bình chọn
03/09/2012 Herrlingen [de] phát âm Herrlingen 0 bình chọn
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] phát âm Edgar Feuchtinger 0 bình chọn
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] phát âm Karl Mack von Leiberich 0 bình chọn
01/09/2012 Szarszewski [de] phát âm Szarszewski 0 bình chọn
01/09/2012 Kurt Student [de] phát âm Kurt Student 0 bình chọn
31/08/2012 Lykanthrop [de] phát âm Lykanthrop 0 bình chọn
31/08/2012 Wahlstein [de] phát âm Wahlstein 0 bình chọn
31/08/2012 Müller-Lyer [de] phát âm Müller-Lyer 0 bình chọn
30/08/2012 Özil [de] phát âm Özil 0 bình chọn
30/08/2012 durian [de] phát âm durian 0 bình chọn