Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2012 dämmernd [de] phát âm dämmernd 0 bình chọn
24/08/2012 erheiternd [de] phát âm erheiternd 0 bình chọn
24/08/2012 auffassungsfähig [de] phát âm auffassungsfähig 0 bình chọn
24/08/2012 schildernd [de] phát âm schildernd 0 bình chọn
24/08/2012 Hallstatt [de] phát âm Hallstatt 0 bình chọn
24/08/2012 Bequemlichkeit [de] phát âm Bequemlichkeit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2012 Entzollung [de] phát âm Entzollung 0 bình chọn
24/08/2012 Wintzingerode [de] phát âm Wintzingerode 0 bình chọn
24/08/2012 Vorkommnis [de] phát âm Vorkommnis 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/08/2012 Peinigung [de] phát âm Peinigung 0 bình chọn
24/08/2012 Alfred Rethel [de] phát âm Alfred Rethel 0 bình chọn
24/08/2012 roulade [de] phát âm roulade 0 bình chọn
24/08/2012 Schultyp [de] phát âm Schultyp 0 bình chọn
24/08/2012 höherqualifiziert [de] phát âm höherqualifiziert 0 bình chọn
24/08/2012 Fachschule [de] phát âm Fachschule 0 bình chọn
24/08/2012 Flammende Herzen [de] phát âm Flammende Herzen 0 bình chọn
23/08/2012 Piccolotrompete [de] phát âm Piccolotrompete 0 bình chọn
23/08/2012 Abschiedsbrief [de] phát âm Abschiedsbrief 0 bình chọn
23/08/2012 Kuhles [de] phát âm Kuhles 0 bình chọn
23/08/2012 Turneauer [de] phát âm Turneauer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/08/2012 Lineol [de] phát âm Lineol 0 bình chọn
22/08/2012 Mitmachwirrwarr [de] phát âm Mitmachwirrwarr 0 bình chọn
22/08/2012 Büchel [de] phát âm Büchel 0 bình chọn
22/08/2012 Doppelkonustrommel [de] phát âm Doppelkonustrommel 0 bình chọn
22/08/2012 Brettzither [de] phát âm Brettzither 0 bình chọn
22/08/2012 Bettlerleier [de] phát âm Bettlerleier 0 bình chọn
22/08/2012 Dornheim [de] phát âm Dornheim 0 bình chọn
22/08/2012 Dolzflöte [de] phát âm Dolzflöte 0 bình chọn
22/08/2012 Donnertrommel [de] phát âm Donnertrommel 0 bình chọn
22/08/2012 Doppelbass [de] phát âm Doppelbass 0 bình chọn