Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
25/01/2011 repolo [gl] phát âm repolo 0 bình chọn
24/01/2011 pirixel [gl] phát âm pirixel 0 bình chọn
24/01/2011 pexego [gl] phát âm pexego 0 bình chọn
24/01/2011 pésimo [gl] phát âm pésimo 0 bình chọn
24/01/2011 tirarrollas [gl] phát âm tirarrollas 0 bình chọn
24/01/2011 saboroso [gl] phát âm saboroso 0 bình chọn
24/01/2011 sacho [gl] phát âm sacho 0 bình chọn
24/01/2011 sabichón [gl] phát âm sabichón 0 bình chọn
24/01/2011 présa [gl] phát âm présa 0 bình chọn
24/01/2011 presa [gl] phát âm presa 0 bình chọn
24/01/2011 pelve [gl] phát âm pelve 0 bình chọn
24/01/2011 comungar [gl] phát âm comungar 0 bình chọn
24/01/2011 acelga [gl] phát âm acelga 0 bình chọn
24/01/2011 Abade [gl] phát âm Abade 0 bình chọn
24/01/2011 canón [gl] phát âm canón 0 bình chọn
24/01/2011 cor [gl] phát âm cor 0 bình chọn
24/01/2011 fuxidío [gl] phát âm fuxidío 0 bình chọn
24/01/2011 esgazar [gl] phát âm esgazar 0 bình chọn
24/01/2011 calzón [gl] phát âm calzón 0 bình chọn
24/01/2011 xersei [gl] phát âm xersei 0 bình chọn
23/01/2011 literatura [gl] phát âm literatura 0 bình chọn
23/01/2011 eido [gl] phát âm eido 0 bình chọn
23/01/2011 eivisenco [gl] phát âm eivisenco 0 bình chọn
23/01/2011 Eivisa [gl] phát âm Eivisa 0 bình chọn
23/01/2011 metro [gl] phát âm metro 0 bình chọn
23/01/2011 quilo [gl] phát âm quilo 0 bình chọn
23/01/2011 repouso [gl] phát âm repouso 0 bình chọn
23/01/2011 melodía [gl] phát âm melodía 0 bình chọn
23/01/2011 veleidade [gl] phát âm veleidade 0 bình chọn
23/01/2011 velenoso [gl] phát âm velenoso 0 bình chọn