Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/01/2011 tenrura [gl] phát âm tenrura 0 bình chọn
23/01/2011 tenreiro [gl] phát âm tenreiro 0 bình chọn
23/01/2011 temporeiro [gl] phát âm temporeiro 0 bình chọn
23/01/2011 telegrafar [gl] phát âm telegrafar 0 bình chọn
23/01/2011 Tampa [gl] phát âm Tampa 0 bình chọn
23/01/2011 tamizo [gl] phát âm tamizo 0 bình chọn
23/01/2011 tamboril [gl] phát âm tamboril 0 bình chọn
23/01/2011 Tabán [gl] phát âm Tabán 0 bình chọn
23/01/2011 soneto [gl] phát âm soneto 0 bình chọn
23/01/2011 solombo [gl] phát âm solombo 0 bình chọn
23/01/2011 ervella [gl] phát âm ervella 0 bình chọn
23/01/2011 búfalo [gl] phát âm búfalo 0 bình chọn
23/01/2011 aceno [gl] phát âm aceno 0 bình chọn
23/01/2011 emigrar [gl] phát âm emigrar 0 bình chọn
23/01/2011 elástico [gl] phát âm elástico 0 bình chọn
23/01/2011 firme [gl] phát âm firme 0 bình chọn
23/01/2011 emitir [gl] phát âm emitir 0 bình chọn
23/01/2011 eólico [gl] phát âm eólico 0 bình chọn
23/01/2011 aturar [gl] phát âm aturar 0 bình chọn
23/01/2011 bulebule [gl] phát âm bulebule 0 bình chọn
23/01/2011 sapoconcho [gl] phát âm sapoconcho 0 bình chọn
23/01/2011 tartaruga [gl] phát âm tartaruga 1 bình chọn
23/01/2011 ril [gl] phát âm ril 0 bình chọn
23/01/2011 leiteiro [gl] phát âm leiteiro 0 bình chọn
23/01/2011 zoco [gl] phát âm zoco 0 bình chọn
23/01/2011 ao dereito [gl] phát âm ao dereito 0 bình chọn
23/01/2011 ao revés [gl] phát âm ao revés 0 bình chọn
23/01/2011 ao redor [gl] phát âm ao redor 0 bình chọn
23/01/2011 leria [gl] phát âm leria 0 bình chọn
22/01/2011 furado [gl] phát âm furado 0 bình chọn