Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/01/2011 burato [gl] phát âm burato 0 bình chọn
22/01/2011 gravata [gl] phát âm gravata 0 bình chọn
22/01/2011 desexo [gl] phát âm desexo 0 bình chọn
22/01/2011 couceiro [gl] phát âm couceiro 0 bình chọn
22/01/2011 torrada [gl] phát âm torrada 0 bình chọn
22/01/2011 chula [gl] phát âm chula 0 bình chọn
22/01/2011 formigueiro [gl] phát âm formigueiro 0 bình chọn
22/01/2011 engado [gl] phát âm engado 0 bình chọn
22/01/2011 crucifixo [gl] phát âm crucifixo 0 bình chọn
07/12/2010 sedes [gl] phát âm sedes 0 bình chọn
07/12/2010 Tramborríos [gl] phát âm Tramborríos 0 bình chọn
07/12/2010 floco [gl] phát âm floco 0 bình chọn
07/12/2010 Balocos [gl] phát âm Balocos 0 bình chọn
07/12/2010 Valonga [gl] phát âm Valonga 0 bình chọn
07/12/2010 Silvalonga [gl] phát âm Silvalonga 0 bình chọn
07/12/2010 Viladonelle [gl] phát âm Viladonelle 0 bình chọn
07/12/2010 anca [gl] phát âm anca 0 bình chọn
07/12/2010 Valdoviño [gl] phát âm Valdoviño 0 bình chọn
07/12/2010 Neda [gl] phát âm Neda 0 bình chọn
07/12/2010 Moeche [gl] phát âm Moeche 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2010 Piagolongo [gl] phát âm Piagolongo 0 bình chọn
07/12/2010 espantallo [gl] phát âm espantallo 0 bình chọn
07/12/2010 pallaso [gl] phát âm pallaso 0 bình chọn
07/12/2010 palla [gl] phát âm palla 0 bình chọn
07/12/2010 choromicar [gl] phát âm choromicar 0 bình chọn
07/12/2010 perrencha [gl] phát âm perrencha 0 bình chọn
07/12/2010 arroutada [gl] phát âm arroutada 0 bình chọn
07/12/2010 arrotar [gl] phát âm arrotar 0 bình chọn
07/12/2010 peitear [gl] phát âm peitear 0 bình chọn
07/12/2010 deda [gl] phát âm deda 0 bình chọn