Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2011 malnova [eo] phát âm malnova 0 bình chọn
23/01/2011 stankulero [eo] phát âm stankulero 0 bình chọn
23/01/2011 pafilon [eo] phát âm pafilon 0 bình chọn
23/01/2011 devenis [eo] phát âm devenis 0 bình chọn
23/01/2011 ricevis [eo] phát âm ricevis 0 bình chọn
23/01/2011 kriis [eo] phát âm kriis 0 bình chọn
23/01/2011 donace [eo] phát âm donace 0 bình chọn
23/01/2011 manojn [eo] phát âm manojn 0 bình chọn
23/01/2011 soldatojn [eo] phát âm soldatojn 0 bình chọn
23/01/2011 starigis [eo] phát âm starigis 0 bình chọn
23/01/2011 naskiĝotago [eo] phát âm naskiĝotago 0 bình chọn
23/01/2011 kunfrapis [eo] phát âm kunfrapis 0 bình chọn
23/01/2011 knabeto [eo] phát âm knabeto 0 bình chọn
23/01/2011 soldatoj [eo] phát âm soldatoj 0 bình chọn
23/01/2011 diferencis [eo] phát âm diferencis 0 bình chọn
23/01/2011 solan [eo] phát âm solan 0 bình chọn
23/01/2011 fandita [eo] phát âm fandita 0 bình chọn
23/01/2011 laste [eo] phát âm laste 0 bình chọn
23/01/2011 piedon [eo] phát âm piedon 0 bình chọn
23/01/2011 stano [eo] phát âm stano 0 bình chọn
23/01/2011 firme [gl] phát âm firme 0 bình chọn
23/01/2011 firme [eo] phát âm firme 0 bình chọn
23/01/2011 aspektis [eo] phát âm aspektis 0 bình chọn
23/01/2011 staris [eo] phát âm staris 0 bình chọn
23/01/2011 egale [eo] phát âm egale 0 bình chọn
23/01/2011 konstruaĵo [eo] phát âm konstruaĵo 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2011 emitir [gl] phát âm emitir 0 bình chọn
23/01/2011 eólico [gl] phát âm eólico 0 bình chọn
23/01/2011 aturar [gl] phát âm aturar 0 bình chọn
23/01/2011 apoteose [gl] phát âm apoteose 0 bình chọn