Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2011 bulebule [gl] phát âm bulebule 0 bình chọn
23/01/2011 sapoconcho [gl] phát âm sapoconcho 0 bình chọn
23/01/2011 tartaruga [gl] phát âm tartaruga 1 bình chọn
23/01/2011 Marcelle [gl] phát âm Marcelle 0 bình chọn
23/01/2011 ril [gl] phát âm ril 0 bình chọn
23/01/2011 leiteiro [gl] phát âm leiteiro 0 bình chọn
23/01/2011 zoco [gl] phát âm zoco 0 bình chọn
23/01/2011 ao dereito [gl] phát âm ao dereito 0 bình chọn
23/01/2011 ao revés [gl] phát âm ao revés 0 bình chọn
23/01/2011 ao redor [gl] phát âm ao redor 0 bình chọn
23/01/2011 leria [gl] phát âm leria 0 bình chọn
23/01/2011 rande [gl] phát âm rande 0 bình chọn
22/01/2011 furado [gl] phát âm furado 0 bình chọn
22/01/2011 burato [gl] phát âm burato 0 bình chọn
22/01/2011 gravata [gl] phát âm gravata 0 bình chọn
22/01/2011 gaiteiro [gl] phát âm gaiteiro 0 bình chọn
22/01/2011 desexo [gl] phát âm desexo 0 bình chọn
22/01/2011 couceiro [gl] phát âm couceiro 0 bình chọn
22/01/2011 torrada [gl] phát âm torrada 0 bình chọn
22/01/2011 chula [gl] phát âm chula 0 bình chọn
22/01/2011 formigueiro [gl] phát âm formigueiro 0 bình chọn
22/01/2011 engado [gl] phát âm engado 0 bình chọn
22/01/2011 centeo [gl] phát âm centeo 0 bình chọn
22/01/2011 crucifixo [gl] phát âm crucifixo 0 bình chọn
22/01/2011 Sobredo [gl] phát âm Sobredo 0 bình chọn
22/01/2011 Souto [gl] phát âm Souto 0 bình chọn
22/01/2011 dela [gl] phát âm dela 0 bình chọn
22/01/2011 min [gl] phát âm min 0 bình chọn
22/01/2011 del [gl] phát âm del 0 bình chọn
22/01/2011 contigo [gl] phát âm contigo 0 bình chọn