Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2010 sedes [gl] phát âm sedes 0 bình chọn
07/12/2010 Tramborríos [gl] phát âm Tramborríos 0 bình chọn
07/12/2010 floco [gl] phát âm floco 0 bình chọn
07/12/2010 Balocos [gl] phát âm Balocos 0 bình chọn
07/12/2010 Valonga [gl] phát âm Valonga 0 bình chọn
07/12/2010 Silvalonga [gl] phát âm Silvalonga 0 bình chọn
07/12/2010 Viladonelle [gl] phát âm Viladonelle 0 bình chọn
07/12/2010 anca [gl] phát âm anca 0 bình chọn
07/12/2010 Valdoviño [gl] phát âm Valdoviño 0 bình chọn
07/12/2010 Neda [gl] phát âm Neda 0 bình chọn
07/12/2010 San Sadurniño [gl] phát âm San Sadurniño 0 bình chọn
07/12/2010 Moeche [gl] phát âm Moeche 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2010 Piagolongo [gl] phát âm Piagolongo 0 bình chọn
07/12/2010 espantallo [gl] phát âm espantallo 0 bình chọn
07/12/2010 pallaso [gl] phát âm pallaso 0 bình chọn
07/12/2010 palla [gl] phát âm palla 0 bình chọn
07/12/2010 avelaíña [gl] phát âm avelaíña 0 bình chọn
07/12/2010 choromicar [gl] phát âm choromicar 0 bình chọn
07/12/2010 perrencha [gl] phát âm perrencha 0 bình chọn
07/12/2010 padal secundario [gl] phát âm padal secundario 0 bình chọn
07/12/2010 diferenza [gl] phát âm diferenza 0 bình chọn
07/12/2010 arroutada [gl] phát âm arroutada 0 bình chọn
07/12/2010 arrotar [gl] phát âm arrotar 0 bình chọn
07/12/2010 peitear [gl] phát âm peitear 0 bình chọn
07/12/2010 deda [gl] phát âm deda 0 bình chọn
07/12/2010 cona [gl] phát âm cona 0 bình chọn
07/12/2010 tenreira [gl] phát âm tenreira 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2010 abur [gl] phát âm abur 0 bình chọn
07/12/2010 cortello [gl] phát âm cortello 0 bình chọn
07/12/2010 Torneiros [gl] phát âm Torneiros 0 bình chọn