Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/01/2011 lizosomo [eo] phát âm lizosomo 0 bình chọn
25/01/2011 lokusto [eo] phát âm lokusto 0 bình chọn
25/01/2011 lombardejo [eo] phát âm lombardejo 0 bình chọn
25/01/2011 lizino [eo] phát âm lizino 0 bình chọn
25/01/2011 longitudo [eo] phát âm longitudo 0 bình chọn
25/01/2011 loĝantaro [eo] phát âm loĝantaro 0 bình chọn
25/01/2011 loĝantejo [eo] phát âm loĝantejo 0 bình chọn
25/01/2011 lubrikado [eo] phát âm lubrikado 0 bình chọn
25/01/2011 lumrapideco [eo] phát âm lumrapideco 0 bình chọn
25/01/2011 lubrikaĵo [eo] phát âm lubrikaĵo 0 bình chọn
25/01/2011 luciferino [eo] phát âm luciferino 0 bình chọn
25/01/2011 loĝanto [eo] phát âm loĝanto 0 bình chọn
25/01/2011 lunlumo [eo] phát âm lunlumo 0 bình chọn
25/01/2011 lunĉo [eo] phát âm lunĉo 0 bình chọn
25/01/2011 lupfantomino [eo] phát âm lupfantomino 0 bình chọn
25/01/2011 lupfantomo [eo] phát âm lupfantomo 0 bình chọn
25/01/2011 lupino [eo] phát âm lupino 0 bình chọn
25/01/2011 lupo [eo] phát âm lupo 0 bình chọn
25/01/2011 lusoldato [eo] phát âm lusoldato 0 bình chọn
25/01/2011 lutro [eo] phát âm lutro 0 bình chọn
25/01/2011 magiisto [eo] phát âm magiisto 0 bình chọn
25/01/2011 magnetismo [eo] phát âm magnetismo 0 bình chọn
25/01/2011 mahagono [eo] phát âm mahagono 0 bình chọn
25/01/2011 maksimumo [eo] phát âm maksimumo 0 bình chọn
25/01/2011 malamo [eo] phát âm malamo 0 bình chọn
25/01/2011 malantaŭo [eo] phát âm malantaŭo 0 bình chọn
25/01/2011 malbelo [eo] phát âm malbelo 0 bình chọn
25/01/2011 malbeno [eo] phát âm malbeno 0 bình chọn
25/01/2011 maldika [eo] phát âm maldika 0 bình chọn
25/01/2011 repolo [gl] phát âm repolo 0 bình chọn