Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2011 Klaku [eo] phát âm Klaku 0 bình chọn
23/01/2011 Admirinda [eo] phát âm Admirinda 0 bình chọn
23/01/2011 mortigito [eo] phát âm mortigito 0 bình chọn
23/01/2011 Spirita [eo] phát âm Spirita 0 bình chọn
23/01/2011 nereelektebla [eo] phát âm nereelektebla 0 bình chọn
23/01/2011 pasaĝero [eo] phát âm pasaĝero 0 bình chọn
23/01/2011 prezidanto [eo] phát âm prezidanto 0 bình chọn
23/01/2011 batalejo [eo] phát âm batalejo 0 bình chọn
23/01/2011 paradokse [eo] phát âm paradokse 0 bình chọn
23/01/2011 Manuskripto [eo] phát âm Manuskripto 0 bình chọn
23/01/2011 Enkonduko [eo] phát âm Enkonduko 0 bình chọn
23/01/2011 Tarrío [gl] phát âm Tarrío 0 bình chọn
23/01/2011 Tallón [gl] phát âm Tallón 0 bình chọn
23/01/2011 Soutiño [gl] phát âm Soutiño 0 bình chọn
23/01/2011 Soaxe [gl] phát âm Soaxe 0 bình chọn
23/01/2011 u-los [gl] phát âm u-los 0 bình chọn
23/01/2011 Silván [gl] phát âm Silván 0 bình chọn
23/01/2011 Silvares [gl] phát âm Silvares 0 bình chọn
23/01/2011 Sisalde [gl] phát âm Sisalde 0 bình chọn
23/01/2011 Suevos [gl] phát âm Suevos 0 bình chọn
23/01/2011 melodía [gl] phát âm melodía 0 bình chọn
23/01/2011 melodio [eo] phát âm melodio 0 bình chọn
23/01/2011 Hieronimo [eo] phát âm Hieronimo 0 bình chọn
23/01/2011 klaso [eo] phát âm klaso 0 bình chọn
23/01/2011 pagata [eo] phát âm pagata 0 bình chọn
23/01/2011 mortinta [eo] phát âm mortinta 0 bình chọn
23/01/2011 koleris [eo] phát âm koleris 0 bình chọn
23/01/2011 Agnoskante [eo] phát âm Agnoskante 0 bình chọn
23/01/2011 Dika [eo] phát âm Dika 0 bình chọn
23/01/2011 pluvmantelo [eo] phát âm pluvmantelo 0 bình chọn