Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2011 Komunumo [eo] phát âm Komunumo 0 bình chọn
23/01/2011 veleidade [gl] phát âm veleidade 0 bình chọn
23/01/2011 velenoso [gl] phát âm velenoso 0 bình chọn
23/01/2011 tenrura [gl] phát âm tenrura 0 bình chọn
23/01/2011 tenreiro [gl] phát âm tenreiro 0 bình chọn
23/01/2011 temporeiro [gl] phát âm temporeiro 0 bình chọn
23/01/2011 telegrafar [gl] phát âm telegrafar 0 bình chọn
23/01/2011 Tampa [gl] phát âm Tampa 0 bình chọn
23/01/2011 tamizo [gl] phát âm tamizo 0 bình chọn
23/01/2011 tamboril [gl] phát âm tamboril 0 bình chọn
23/01/2011 Tabán [gl] phát âm Tabán 0 bình chọn
23/01/2011 soneto [gl] phát âm soneto 0 bình chọn
23/01/2011 solombo [gl] phát âm solombo 0 bình chọn
23/01/2011 ervella [gl] phát âm ervella 0 bình chọn
23/01/2011 medikamento [eo] phát âm medikamento 0 bình chọn
23/01/2011 araneo [eo] phát âm araneo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2011 ermeno [eo] phát âm ermeno 0 bình chọn
23/01/2011 tinuso [eo] phát âm tinuso -1 bình chọn
23/01/2011 struto [eo] phát âm struto 0 bình chọn
23/01/2011 ŝafido [eo] phát âm ŝafido 0 bình chọn
23/01/2011 búfalo [gl] phát âm búfalo 0 bình chọn
23/01/2011 bufalo [eo] phát âm bufalo 0 bình chọn
23/01/2011 strigo [eo] phát âm strigo 0 bình chọn
23/01/2011 aceno [gl] phát âm aceno 0 bình chọn
23/01/2011 azeno [eo] phát âm azeno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2011 kameleono [eo] phát âm kameleono 0 bình chọn
23/01/2011 salikoketo [eo] phát âm salikoketo 0 bình chọn
23/01/2011 makropo [eo] phát âm makropo 0 bình chọn
23/01/2011 kastoro [eo] phát âm kastoro 0 bình chọn
23/01/2011 cerebro [eo] phát âm cerebro 0 bình chọn