Thành viên:

xinghua

Đăng ký phát âm của xinghua

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/03/2012 呼叫 [zh] phát âm 呼叫 0 bình chọn
28/03/2012 周長 [zh] phát âm 周長 0 bình chọn
28/03/2012 周邊 [zh] phát âm 周邊 0 bình chọn
28/03/2012 周遊世界 [zh] phát âm 周遊世界 0 bình chọn
28/03/2012 周游 [zh] phát âm 周游 0 bình chọn
28/03/2012 周遊 [zh] phát âm 周遊 0 bình chọn
28/03/2012 周速 [zh] phát âm 周速 0 bình chọn
28/03/2012 周轉金 [zh] phát âm 周轉金 0 bình chọn
28/03/2012 周轉 [zh] phát âm 周轉 0 bình chọn
28/03/2012 周身 [zh] phát âm 周身 0 bình chọn
28/03/2012 周莊鎮 [zh] phát âm 周莊鎮 0 bình chọn
28/03/2012 周莊 [zh] phát âm 周莊 0 bình chọn
28/03/2012 周至 [zh] phát âm 周至 0 bình chọn
28/03/2012 周朝 [zh] phát âm 周朝 0 bình chọn
28/03/2012 周折 [zh] phát âm 周折 0 bình chọn
28/03/2012 周恩來 [zh] phát âm 周恩來 0 bình chọn
28/03/2012 周小川 [zh] phát âm 周小川 0 bình chọn
28/03/2012 周密 [zh] phát âm 周密 0 bình chọn
28/03/2012 周围 [zh] phát âm 周围 0 bình chọn
28/03/2012 周口市 [zh] phát âm 周口市 0 bình chọn
28/03/2012 周口地区 [zh] phát âm 周口地区 0 bình chọn
28/03/2012 周口地區 [zh] phát âm 周口地區 0 bình chọn
28/03/2012 周口 [zh] phát âm 周口 0 bình chọn
28/03/2012 關內 (关内) [zh] phát âm 關內 (关内) 0 bình chọn
27/03/2012 哥伦布 [zh] phát âm 哥伦布 0 bình chọn
27/03/2012 員工 [zh] phát âm 員工 0 bình chọn
27/03/2012 哈里斯堡 [zh] phát âm 哈里斯堡 0 bình chọn
27/03/2012 哈爾濱工業大學 [zh] phát âm 哈爾濱工業大學 0 bình chọn
27/03/2012 哈欠 [zh] phát âm 哈欠 0 bình chọn
27/03/2012 哈桑 [zh] phát âm 哈桑 0 bình chọn