Thành viên:

xinghua

Đăng ký phát âm của xinghua

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2012 售价 [zh] phát âm 售价 0 bình chọn
23/03/2012 [zh] phát âm 确 0 bình chọn
23/03/2012 鹽水 [zh] phát âm 鹽水 0 bình chọn
22/03/2012 單位 [zh] phát âm 單位 0 bình chọn
22/03/2012 单一 [zh] phát âm 单一 -1 bình chọn
22/03/2012 花絮 [zh] phát âm 花絮 0 bình chọn
22/03/2012 丧葬 [zh] phát âm 丧葬 0 bình chọn
22/03/2012 喪膽 [zh] phát âm 喪膽 0 bình chọn
22/03/2012 丧胆 [zh] phát âm 丧胆 0 bình chọn
22/03/2012 喬木 [zh] phát âm 喬木 0 bình chọn
22/03/2012 喬治 [zh] phát âm 喬治 0 bình chọn
21/03/2012 喪氣 [zh] phát âm 喪氣 0 bình chọn
21/03/2012 南港里 [zh] phát âm 南港里 0 bình chọn
21/03/2012 新光里 [zh] phát âm 新光里 0 bình chọn
21/03/2012 玉成里 [zh] phát âm 玉成里 0 bình chọn
21/03/2012 萬福里 [zh] phát âm 萬福里 0 bình chọn
21/03/2012 成福里 [zh] phát âm 成福里 0 bình chọn
21/03/2012 聯成里 [zh] phát âm 聯成里 0 bình chọn
21/03/2012 鴻福里 [zh] phát âm 鴻福里 0 bình chọn
21/03/2012 西新里 [zh] phát âm 西新里 0 bình chọn
21/03/2012 舊莊里 [zh] phát âm 舊莊里 0 bình chọn
21/03/2012 竹崎 [zh] phát âm 竹崎 0 bình chọn
04/02/2012 嗣位 [zh] phát âm 嗣位 0 bình chọn
04/02/2012 单边 [zh] phát âm 单边 0 bình chọn
04/02/2012 單邊 [zh] phát âm 單邊 0 bình chọn
04/02/2012 單純 [zh] phát âm 單純 0 bình chọn
04/02/2012 [zh] phát âm 囚 0 bình chọn
04/02/2012 严肃 [zh] phát âm 严肃 0 bình chọn
04/02/2012 嚴肅 [zh] phát âm 嚴肅 0 bình chọn
04/02/2012 严竣 [zh] phát âm 严竣 0 bình chọn