Thành viên:

y100269

Đăng ký phát âm của y100269

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2011 accent [fr] phát âm accent 0 bình chọn
02/12/2011 université [fr] phát âm université 0 bình chọn
02/12/2011 jolie [fr] phát âm jolie 0 bình chọn
02/12/2011 copain [fr] phát âm copain -1 bình chọn
02/12/2011 calendrier [fr] phát âm calendrier 0 bình chọn
02/12/2011 Gars [fr] phát âm Gars 1 bình chọn
02/12/2011 enquête [fr] phát âm enquête 0 bình chọn
02/12/2011 murmuré [fr] phát âm murmuré 0 bình chọn
02/12/2011 la récolte [fr] phát âm la récolte 0 bình chọn
02/12/2011 résistance [fr] phát âm résistance 0 bình chọn
02/12/2011 debout [fr] phát âm debout 0 bình chọn
02/12/2011 effacer [fr] phát âm effacer 1 bình chọn
02/12/2011 crayon [fr] phát âm crayon 0 bình chọn
02/12/2011 incapable [fr] phát âm incapable 0 bình chọn
02/12/2011 Stylo [fr] phát âm Stylo -1 bình chọn
02/12/2011 semence [fr] phát âm semence 0 bình chọn
02/12/2011 dérange [fr] phát âm dérange 0 bình chọn
02/12/2011 cellulaire [fr] phát âm cellulaire 0 bình chọn
02/12/2011 ordinateur [fr] phát âm ordinateur 1 bình chọn
02/12/2011 gants [fr] phát âm gants -1 bình chọn
02/12/2011 tobogan [fr] phát âm tobogan 0 bình chọn
02/12/2011 hiver [fr] phát âm hiver 0 bình chọn
02/12/2011 saison [fr] phát âm saison -1 bình chọn
02/12/2011 avoir [fr] phát âm avoir 1 bình chọn
02/12/2011 être [fr] phát âm être 0 bình chọn
02/12/2011 coccinelle [fr] phát âm coccinelle 0 bình chọn
02/12/2011 océan [fr] phát âm océan -1 bình chọn
02/12/2011 lac [fr] phát âm lac 0 bình chọn
02/12/2011 vendredi [fr] phát âm vendredi 1 bình chọn
02/12/2011 vendu [fr] phát âm vendu 0 bình chọn