Thành viên:

yoel

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/08/2011 manspersoon [nl] phát âm manspersoon 0 bình chọn
02/08/2011 uitschelden [nl] phát âm uitschelden 0 bình chọn
02/08/2011 blaffen [nl] phát âm blaffen 0 bình chọn
02/08/2011 marcheren [nl] phát âm marcheren 0 bình chọn
02/08/2011 obligaat [nl] phát âm obligaat 0 bình chọn
02/08/2011 oblaat [nl] phát âm oblaat 0 bình chọn
02/08/2011 vloeken [nl] phát âm vloeken 0 bình chọn
02/08/2011 uitfoeteren [nl] phát âm uitfoeteren 0 bình chọn
02/08/2011 bulderen [nl] phát âm bulderen 0 bình chọn
02/08/2011 obduceren [nl] phát âm obduceren 0 bình chọn
02/08/2011 markant [nl] phát âm markant 0 bình chọn
02/08/2011 ketteren [nl] phát âm ketteren 0 bình chọn
02/08/2011 krijsen [nl] phát âm krijsen 0 bình chọn
02/08/2011 woeden [nl] phát âm woeden 0 bình chọn
02/08/2011 briesen [nl] phát âm briesen 0 bình chọn
02/08/2011 plamuurmes [nl] phát âm plamuurmes 0 bình chọn
02/08/2011 occult [nl] phát âm occult 0 bình chọn
02/08/2011 majeur [nl] phát âm majeur 0 bình chọn
02/08/2011 maladie [nl] phát âm maladie 0 bình chọn
02/08/2011 oerknal [nl] phát âm oerknal 0 bình chọn
02/08/2011 twisten [nl] phát âm twisten 0 bình chọn
02/08/2011 mandekker [nl] phát âm mandekker 0 bình chọn
02/08/2011 mallerd [nl] phát âm mallerd 0 bình chọn
02/08/2011 oerkracht [nl] phát âm oerkracht 0 bình chọn
02/08/2011 Mangel [nl] phát âm Mangel 0 bình chọn
02/08/2011 oeratmosfeer [nl] phát âm oeratmosfeer 0 bình chọn
02/08/2011 schilderboek [nl] phát âm schilderboek 0 bình chọn
01/08/2011 Vaal [nl] phát âm Vaal 0 bình chọn
01/08/2011 alfabet [nl] phát âm alfabet 0 bình chọn
01/08/2011 klasseboek [nl] phát âm klasseboek 0 bình chọn