Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2011 basisfrequentie [nl] phát âm basisfrequentie 0 bình chọn
31/07/2011 basiscategorie [nl] phát âm basiscategorie 0 bình chọn
31/07/2011 korfcel [nl] phát âm korfcel 0 bình chọn
31/07/2011 bodemeffect [nl] phát âm bodemeffect 0 bình chọn
31/07/2011 basisbehoefte [nl] phát âm basisbehoefte 0 bình chọn
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] phát âm basisvaardigheid 0 bình chọn
31/07/2011 buccaal [nl] phát âm buccaal 0 bình chọn
31/07/2011 onderhandelen [nl] phát âm onderhandelen 0 bình chọn
31/07/2011 bedwateren [nl] phát âm bedwateren 0 bình chọn
31/07/2011 bedplassen [nl] phát âm bedplassen 0 bình chọn
31/07/2011 kanaliseren [nl] phát âm kanaliseren 0 bình chọn
31/07/2011 canonisch [nl] phát âm canonisch 0 bình chọn
31/07/2011 cardiovasculair [nl] phát âm cardiovasculair 0 bình chọn
31/07/2011 hulpverlener [nl] phát âm hulpverlener 0 bình chọn
31/07/2011 verzorger [nl] phát âm verzorger 0 bình chọn
31/07/2011 carpaal [nl] phát âm carpaal 0 bình chọn
31/07/2011 casus [nl] phát âm casus 0 bình chọn
31/07/2011 cerebrotonie [nl] phát âm cerebrotonie 0 bình chọn
31/07/2011 castratieangst [nl] phát âm castratieangst 0 bình chọn
31/07/2011 basilair [nl] phát âm basilair 0 bình chọn
31/07/2011 kindermishandeling [nl] phát âm kindermishandeling 0 bình chọn
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] phát âm kinderpsychologie 0 bình chọn
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] phát âm ontwikkelingspsychologie 0 bình chọn
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] phát âm kalenderleeftijd 0 bình chọn
31/07/2011 keuze-experiment [nl] phát âm keuze-experiment 0 bình chọn
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] phát âm toevalsvariatie 0 bình chọn
31/07/2011 cholerisch [nl] phát âm cholerisch 0 bình chọn
31/07/2011 cholinergisch [nl] phát âm cholinergisch 0 bình chọn
31/07/2011 karakteranalyse [nl] phát âm karakteranalyse 0 bình chọn
31/07/2011 woorddoofheid [nl] phát âm woorddoofheid 0 bình chọn