Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/08/2011 discussies [nl] phát âm discussies 0 bình chọn
12/08/2011 effecten [nl] phát âm effecten 0 bình chọn
12/08/2011 gesteldheid [nl] phát âm gesteldheid 0 bình chọn
12/08/2011 attitudeverandering [nl] phát âm attitudeverandering 0 bình chọn
12/08/2011 intentionele [nl] phát âm intentionele 0 bình chọn
12/08/2011 etc. [nl] phát âm etc. 0 bình chọn
12/08/2011 Derk Boerrigter [nl] phát âm Derk Boerrigter 0 bình chọn
12/08/2011 John Van Koert [nl] phát âm John Van Koert 0 bình chọn
10/08/2011 metafoor [nl] phát âm metafoor 1 bình chọn
10/08/2011 Antithese [nl] phát âm Antithese 0 bình chọn
10/08/2011 armoede [nl] phát âm armoede 0 bình chọn
09/08/2011 eufemisme [nl] phát âm eufemisme 0 bình chọn
09/08/2011 keukenvloer [nl] phát âm keukenvloer 0 bình chọn
09/08/2011 prolepsis [nl] phát âm prolepsis 0 bình chọn
09/08/2011 asyndetisch [nl] phát âm asyndetisch 0 bình chọn
09/08/2011 Saarlooswolfhond [nl] phát âm Saarlooswolfhond 0 bình chọn
09/08/2011 Saarloos [nl] phát âm Saarloos 0 bình chọn
09/08/2011 hyperbool [nl] phát âm hyperbool 0 bình chọn
09/08/2011 vroom [nl] phát âm vroom -1 bình chọn
09/08/2011 paradox [nl] phát âm paradox 0 bình chọn
09/08/2011 theeketel [nl] phát âm theeketel 0 bình chọn
09/08/2011 understatement [nl] phát âm understatement 0 bình chọn
09/08/2011 retorisch [nl] phát âm retorisch 0 bình chọn
09/08/2011 anticlimax [nl] phát âm anticlimax 0 bình chọn
09/08/2011 climax [nl] phát âm climax 0 bình chọn
09/08/2011 polysyndetisch [nl] phát âm polysyndetisch 0 bình chọn
09/08/2011 paralellisme [nl] phát âm paralellisme 0 bình chọn
09/08/2011 exclamatie [nl] phát âm exclamatie 0 bình chọn
09/08/2011 sarcasme [nl] phát âm sarcasme 0 bình chọn
09/08/2011 cynisme [nl] phát âm cynisme 0 bình chọn