Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/08/2011 recreatie [nl] phát âm recreatie 0 bình chọn
04/08/2011 reconstructie [nl] phát âm reconstructie 0 bình chọn
04/08/2011 rehabilitatie [nl] phát âm rehabilitatie 0 bình chọn
04/08/2011 respons [nl] phát âm respons 0 bình chọn
04/08/2011 recapituleren [nl] phát âm recapituleren 0 bình chọn
04/08/2011 cartografie [nl] phát âm cartografie 0 bình chọn
04/08/2011 kalligrafie [nl] phát âm kalligrafie 0 bình chọn
04/08/2011 choreografie [nl] phát âm choreografie 0 bình chọn
04/08/2011 homofoon [nl] phát âm homofoon 0 bình chọn
04/08/2011 homofilie [nl] phát âm homofilie 0 bình chọn
04/08/2011 telepathie [nl] phát âm telepathie 0 bình chọn
04/08/2011 empathie [nl] phát âm empathie 0 bình chọn
04/08/2011 synchroniseren [nl] phát âm synchroniseren 0 bình chọn
04/08/2011 synoptisch [nl] phát âm synoptisch 0 bình chọn
04/08/2011 syntactisch [nl] phát âm syntactisch 0 bình chọn
04/08/2011 Theologie [nl] phát âm Theologie 0 bình chọn
04/08/2011 theocratie [nl] phát âm theocratie 0 bình chọn
04/08/2011 monotheïsme [nl] phát âm monotheïsme 0 bình chọn
04/08/2011 cinefiel [nl] phát âm cinefiel 0 bình chọn
04/08/2011 anglofiel [nl] phát âm anglofiel 0 bình chọn
04/08/2011 pedofilie [nl] phát âm pedofilie 0 bình chọn
04/08/2011 filantroop [nl] phát âm filantroop 0 bình chọn
02/08/2011 thomas acda [nl] phát âm thomas acda 0 bình chọn
02/08/2011 uitvaren [nl] phát âm uitvaren 0 bình chọn
02/08/2011 haarplukken [nl] phát âm haarplukken 0 bình chọn
02/08/2011 kibbelen [nl] phát âm kibbelen 0 bình chọn
02/08/2011 ochtendmens [nl] phát âm ochtendmens 0 bình chọn
02/08/2011 Maggi [nl] phát âm Maggi 0 bình chọn
02/08/2011 octaaf [nl] phát âm octaaf 0 bình chọn
02/08/2011 manspersoon [nl] phát âm manspersoon 0 bình chọn