Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2019 تأخير سرعة القذف [ar] phát âm تأخير سرعة القذف 0 bình chọn
30/03/2019 الورم النجمي [ar] phát âm الورم النجمي 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان الأقنية الصفراوية النقيري [ar] phát âm سرطان الأقنية الصفراوية النقيري 0 bình chọn
30/03/2019 تعظم الدروز الباكر [ar] phát âm تعظم الدروز الباكر 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان خلايا هيرثل [ar] phát âm سرطان خلايا هيرثل 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان خلايا ميركل [ar] phát âm سرطان خلايا ميركل 0 bình chọn
30/03/2019 تضيق الصمام التاجي [ar] phát âm تضيق الصمام التاجي 0 bình chọn
30/03/2019 تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي [ar] phát âm تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي 0 bình chọn
30/03/2019 نَّصْل الرمح [ar] phát âm نَّصْل الرمح 0 bình chọn
30/03/2019 تشوه الحاجز البطيني [ar] phát âm تشوه الحاجز البطيني 0 bình chọn
30/03/2019 تسرع القلب الأذيني [ar] phát âm تسرع القلب الأذيني 0 bình chọn
30/03/2019 تضيق الصمام الأبهري [ar] phát âm تضيق الصمام الأبهري 0 bình chọn
30/03/2019 تسرع القلب فوق البطيني [ar] phát âm تسرع القلب فوق البطيني 0 bình chọn
30/03/2019 تمزق الشفا الوركي [ar] phát âm تمزق الشفا الوركي 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان الخلية الجزيرية [ar] phát âm سرطان الخلية الجزيرية 0 bình chọn
29/03/2019 انخفاض الدافع الجنسي لدى النساء [ar] phát âm انخفاض الدافع الجنسي لدى النساء 0 bình chọn
29/03/2019 انتفاخ الرئة [ar] phát âm انتفاخ الرئة 0 bình chọn
29/03/2019 انخفاض جلوكوز الدم [ar] phát âm انخفاض جلوكوز الدم 0 bình chọn
29/03/2019 انقطاع النفس النومي [ar] phát âm انقطاع النفس النومي 0 bình chọn
29/03/2019 انخفاض عدد الحيوانات المنوية [ar] phát âm انخفاض عدد الحيوانات المنوية 0 bình chọn
29/03/2019 انسداد الأذن الشمعي [ar] phát âm انسداد الأذن الشمعي 0 bình chọn
29/03/2019 انفصال الشبكية [ar] phát âm انفصال الشبكية 0 bình chọn
29/03/2019 انقطاع الطمث [ar] phát âm انقطاع الطمث 0 bình chọn
29/03/2019 انقطاع النفس النومي المركزي [ar] phát âm انقطاع النفس النومي المركزي 0 bình chọn
29/03/2019 قفز الحواجز [ar] phát âm قفز الحواجز 0 bình chọn
29/03/2019 تدلي الأمعاء الدقيقة [ar] phát âm تدلي الأمعاء الدقيقة 0 bình chọn
29/03/2019 تدلي أعضاء الحوض [ar] phát âm تدلي أعضاء الحوض 0 bình chọn
29/03/2019 تخثرًا وريديًا عميقًا [ar] phát âm تخثرًا وريديًا عميقًا 0 bình chọn
29/03/2019 بشرة جافة [ar] phát âm بشرة جافة 0 bình chọn
29/03/2019 بطء القلب [ar] phát âm بطء القلب 0 bình chọn