Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2019 الورم القحفي البلعومي [ar] phát âm الورم القحفي البلعومي 0 bình chọn
30/03/2019 الورم الشحمي [ar] phát âm الورم الشحمي 0 bình chọn
30/03/2019 النفخات القلبية [ar] phát âm النفخات القلبية 0 bình chọn
30/03/2019 النسيان الشامل العابر [ar] phát âm النسيان الشامل العابر 0 bình chọn
30/03/2019 الورم العصبي الليفي [ar] phát âm الورم العصبي الليفي 0 bình chọn
30/03/2019 النوع 1 من داء السكري لدى الأطفال [ar] phát âm النوع 1 من داء السكري لدى الأطفال 0 bình chọn
30/03/2019 النوبة الوعائية المبهمة [ar] phát âm النوبة الوعائية المبهمة 0 bình chọn
30/03/2019 المشي على الأصابع لدى الأطفال [ar] phát âm المشي على الأصابع لدى الأطفال 0 bình chọn
30/03/2019 النوبة القلبية [ar] phát âm النوبة القلبية 0 bình chọn
30/03/2019 النوبات الحموية [ar] phát âm النوبات الحموية 0 bình chọn
30/03/2019 الورم الأرومي المينائي [ar] phát âm الورم الأرومي المينائي 0 bình chọn
30/03/2019 الوردية [ar] phát âm الوردية 0 bình chọn
30/03/2019 الوذمة الرئوية [ar] phát âm الوذمة الرئوية 0 bình chọn
30/03/2019 تحويل الشرايين الكبيرة [ar] phát âm تحويل الشرايين الكبيرة 0 bình chọn
30/03/2019 تدلي الصمام التاجي [ar] phát âm تدلي الصمام التاجي 0 bình chọn
30/03/2019 الورم النقوي المتعدد [ar] phát âm الورم النقوي المتعدد 0 bình chọn
30/03/2019 تضخم الغدة الكظرية الخلقي [ar] phát âm تضخم الغدة الكظرية الخلقي 0 bình chọn
30/03/2019 تأخير سرعة القذف [ar] phát âm تأخير سرعة القذف 0 bình chọn
30/03/2019 الورم النجمي [ar] phát âm الورم النجمي 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان الأقنية الصفراوية النقيري [ar] phát âm سرطان الأقنية الصفراوية النقيري 0 bình chọn
30/03/2019 تعظم الدروز الباكر [ar] phát âm تعظم الدروز الباكر 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان خلايا هيرثل [ar] phát âm سرطان خلايا هيرثل 0 bình chọn
30/03/2019 سرطان خلايا ميركل [ar] phát âm سرطان خلايا ميركل 0 bình chọn
30/03/2019 تضيق الصمام التاجي [ar] phát âm تضيق الصمام التاجي 0 bình chọn
30/03/2019 تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي [ar] phát âm تشوهات أوعية الجهاز العصبي المركزي 0 bình chọn
30/03/2019 نَّصْل الرمح [ar] phát âm نَّصْل الرمح 0 bình chọn
30/03/2019 تشوه الحاجز البطيني [ar] phát âm تشوه الحاجز البطيني 0 bình chọn
30/03/2019 تسرع القلب الأذيني [ar] phát âm تسرع القلب الأذيني 0 bình chọn
30/03/2019 تضيق الصمام الأبهري [ar] phát âm تضيق الصمام الأبهري 0 bình chọn
30/03/2019 تسرع القلب فوق البطيني [ar] phát âm تسرع القلب فوق البطيني 0 bình chọn