Thành viên:

yuri84

Đăng ký phát âm của yuri84

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2009 escavação [pt] phát âm escavação 0 bình chọn
23/10/2009 Betancourt [pt] phát âm Betancourt 0 bình chọn
16/10/2009 tauchéria [pt] phát âm tauchéria 0 bình chọn
16/10/2009 divisional [pt] phát âm divisional 0 bình chọn
16/10/2009 taúba [pt] phát âm taúba 0 bình chọn
16/10/2009 taurico [pt] phát âm taurico 0 bình chọn
16/10/2009 divisionário [pt] phát âm divisionário 0 bình chọn
16/10/2009 taurim [pt] phát âm taurim 0 bình chọn
16/10/2009 taurina [pt] phát âm taurina 0 bình chọn
16/10/2009 taurino [pt] phát âm taurino 0 bình chọn
16/10/2009 diviseiro [pt] phát âm diviseiro 0 bình chọn
16/10/2009 divisibilidade [pt] phát âm divisibilidade 0 bình chọn
16/10/2009 tauro [pt] phát âm tauro 0 bình chọn
16/10/2009 tauróbolo [pt] phát âm tauróbolo 0 bình chọn
16/10/2009 taurobóleo [pt] phát âm taurobóleo 0 bình chọn
16/10/2009 dobrão [pt] phát âm dobrão 0 bình chọn
16/10/2009 dobre [pt] phát âm dobre 0 bình chọn
16/10/2009 docidão [pt] phát âm docidão 0 bình chọn
16/10/2009 docético [pt] phát âm docético 0 bình chọn
16/10/2009 docetismo [pt] phát âm docetismo 0 bình chọn
16/10/2009 docilizar [pt] phát âm docilizar 0 bình chọn
16/10/2009 dócil [pt] phát âm dócil 0 bình chọn
16/10/2009 docilidade [pt] phát âm docilidade 0 bình chọn
16/10/2009 docílimo [pt] phát âm docílimo 0 bình chọn
16/10/2009 divulgativo [pt] phát âm divulgativo 0 bình chọn
16/10/2009 divulgado [pt] phát âm divulgado 0 bình chọn
16/10/2009 carumbé [pt] phát âm carumbé 0 bình chọn
16/10/2009 carunfeiro [pt] phát âm carunfeiro 0 bình chọn
16/10/2009 carunfa [pt] phát âm carunfa 0 bình chọn
16/10/2009 carúncula [pt] phát âm carúncula 0 bình chọn