Thành viên:

zemoreno

Đăng ký phát âm của zemoreno

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/08/2010 inexpressiva [pt] phát âm inexpressiva 0 bình chọn
28/06/2010 abrasadura [pt] phát âm abrasadura 0 bình chọn
28/06/2010 reutilizado [pt] phát âm reutilizado 0 bình chọn
28/06/2010 assertivo [pt] phát âm assertivo 0 bình chọn
28/06/2010 retroprojetor [pt] phát âm retroprojetor 0 bình chọn
28/06/2010 caborjeiro [pt] phát âm caborjeiro 0 bình chọn
28/06/2010 cabografar [pt] phát âm cabografar 0 bình chọn
28/06/2010 caborjudo [pt] phát âm caborjudo 0 bình chọn
28/06/2010 cabochão [pt] phát âm cabochão 0 bình chọn
28/06/2010 caboclote [pt] phát âm caboclote 0 bình chọn
28/06/2010 caboclófilo [pt] phát âm caboclófilo 0 bình chọn
24/06/2010 caboquena [pt] phát âm caboquena 0 bình chọn
24/06/2010 abraquiocéfalo [pt] phát âm abraquiocéfalo 0 bình chọn
24/06/2010 bostejar [pt] phát âm bostejar 0 bình chọn
24/06/2010 abreugráfico [pt] phát âm abreugráfico 0 bình chọn
24/06/2010 onicolor [pt] phát âm onicolor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/06/2010 cabisalva [pt] phát âm cabisalva 0 bình chọn
23/06/2010 bosniano [pt] phát âm bosniano 0 bình chọn
23/06/2010 vilipendiar [pt] phát âm vilipendiar 0 bình chọn
23/06/2010 cabombáceo [pt] phát âm cabombáceo 0 bình chọn
23/06/2010 Coentrão [pt] phát âm Coentrão 0 bình chọn
23/06/2010 cabiúna [pt] phát âm cabiúna 0 bình chọn
23/06/2010 cabiú [pt] phát âm cabiú 0 bình chọn
23/06/2010 brádipo [pt] phát âm brádipo 0 bình chọn
23/06/2010 João XXI [pt] phát âm João XXI 0 bình chọn
19/06/2010 caborá [pt] phát âm caborá 0 bình chọn
19/06/2010 regresse [pt] phát âm regresse 0 bình chọn
18/06/2010 absíntico [pt] phát âm absíntico 0 bình chọn
18/06/2010 absintiato [pt] phát âm absintiato 0 bình chọn
18/06/2010 absintiar [pt] phát âm absintiar 0 bình chọn