Thành viên:

zichd

Đăng ký phát âm của zichd

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/09/2013 trpaslík [cs] phát âm trpaslík 0 bình chọn
17/09/2013 neživotný [cs] phát âm neživotný 0 bình chọn
17/09/2013 skrblit [cs] phát âm skrblit 0 bình chọn
17/09/2013 rovinka [cs] phát âm rovinka 0 bình chọn
17/09/2013 dějinný [cs] phát âm dějinný 0 bình chọn
17/09/2013 biosféra [cs] phát âm biosféra 0 bình chọn
23/05/2010 sokovi [cs] phát âm sokovi 0 bình chọn
23/05/2010 sokolskou [cs] phát âm sokolskou 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovsku [cs] phát âm sokolovsku 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovsko [cs] phát âm sokolovsko 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovskem [cs] phát âm sokolovskem 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovska [cs] phát âm sokolovska 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovnu [cs] phát âm sokolovnu 0 bình chọn
23/05/2010 sokolovem [cs] phát âm sokolovem 0 bình chọn
23/05/2010 sokolova [cs] phát âm sokolova 0 bình chọn
23/05/2010 sokolníky [cs] phát âm sokolníky 0 bình chọn
23/05/2010 sokolníku [cs] phát âm sokolníku 0 bình chọn
23/05/2010 sólu [cs] phát âm sólu 0 bình chọn
23/05/2010 sololitu [cs] phát âm sololitu 0 bình chọn
23/05/2010 solný [cs] phát âm solný 0 bình chọn
23/05/2010 solnou [cs] phát âm solnou 0 bình chọn
23/05/2010 solné [cs] phát âm solné 0 bình chọn
23/05/2010 somálsku [cs] phát âm somálsku 0 bình chọn
23/05/2010 součást [cs] phát âm součást 0 bình chọn
23/05/2010 sondu [cs] phát âm sondu 0 bình chọn
23/05/2010 sondou [cs] phát âm sondou 0 bình chọn
23/05/2010 sond [cs] phát âm sond 0 bình chọn
23/05/2010 soudku [cs] phát âm soudku 0 bình chọn
23/05/2010 soudkovou [cs] phát âm soudkovou 0 bình chọn
23/05/2010 soudkové [cs] phát âm soudkové 0 bình chọn