Cách phát âm Aachen

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Aachen

    • a city in western Germany near the Dutch and Belgian borders; formerly it was Charlemagne's northern capital

Từ ngẫu nhiên: littleoftenaboutshut upmilk