Cách phát âm Air Marshal

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Air Marshal

    • a person trained by the government in hijacking and terrorist tactics who (for security reasons) is a passenger aboard an airline flight

Từ ngẫu nhiên: youradvertisementEnglandFranceforever