Cách phát âm foot brake

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của foot brake

    • hydraulic brake operated by pressing on a foot pedal

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule