Cách phát âm Molech

Từ ngẫu nhiên: תודהאבאאמאאברהםתשע