Cách phát âm ngalngalen

Từ ngẫu nhiên: agbiagayataddaawanapay