Cách phát âm rupam

Từ ngẫu nhiên: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang