Cách phát âm kế hoạch

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: thư kíxà bông÷số phải chiamiêu tả