Cách phát âm crescit

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: a fortioricuius regni non erit finisPublius Ovidius Nasooportetdulcis, dulce