Cách phát âm mineralogy

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của mineralogy

    • the branch of geology that studies minerals: their structure and properties and the ways of distinguishing them

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk