Hướng dẫn phát âm Tiếng Thượng Sorbian

[Hornjoserbšćina]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thượng Sorbian

  • Số người nói: 55.000
  • Số người nói trên Forvo: 8
  • Từ đã phát âm: 72
  • Từ đang chờ phát âm: 681