Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Ngôn ngữ trong ngày

Aromanian [rup]

Số người nói:
112.000
Số người nói trên Forvo:
6
Từ đã phát âm:
29
Từ đang chờ phát âm:
55