Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Ngôn ngữ trong ngày

Karachay-Balkar [krc]

Số người nói:
310.000
Số người nói trên Forvo:
2
Từ đã phát âm:
10
Từ đang chờ phát âm:
543