Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Kannada [kn]

Số người nói:
37.000.000
Số người nói trên Forvo:
134
Từ đã phát âm:
369
Từ đang chờ phát âm:
318