Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Hungary [hu]

Số người nói:
10.000.000
Số người nói trên Forvo:
5.916
Từ đã phát âm:
85.735
Từ đang chờ phát âm:
7.919