Đây là những từ phát âm mới nhất trong các thể loại chính. Bạn có thể sử dụng những thẻ riêng của mình để phân loại phát âm