Hướng dẫn phát âm Tiếng Sudan

[Basa Sunda]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sudan

  • Số người nói: 27.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 11
  • Từ đã phát âm: 13
  • Từ đang chờ phát âm: 104
  • Tiếng Sudan