BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Khuyến nghị khi thêm từ

Đây là chỉ dẫn ngắn cùng với các khuyến nghị khi thêm từ vào Forvo ngoài những điều rõ ràng đã bị cấm trong quy định. Rất hiển nhiên, có rất rất nhiều ngoại lệ trong thế giới từ ngữ phong phú so với những quy ước cơ bản này.

Khuyến nghị
- Tên, động từ.
- Địa danh.
- Con người.
- Nhãn hiệu.
- Những số chính: 1, 10, 100, năm.
- Động từ chia, số nhiều, v.v.

Không khuyến nghị
- Từ kèm với mạo từ (ví dụ a car, the car).
- Từ có giới từ vô nghĩa (e.g. at home).
- Cụm từ, ngoại trừ thành ngữ.
- Từ và tên của ngôn ngữ khác.
- Số trong dãy số: 234, 235, 236...
- Từ không có lý do gì phát âm chung với nhau (như, nhà màu xanh).