Thành viên:

Frankie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Frankie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2018 napirendje [hu] phát âm napirendje 0 bình chọn
11/07/2018 napirended [hu] phát âm napirended 0 bình chọn
11/07/2018 napirendem [hu] phát âm napirendem 0 bình chọn
11/07/2018 konszenzusa [hu] phát âm konszenzusa 0 bình chọn
11/07/2018 átpolitizálja [hu] phát âm átpolitizálja 0 bình chọn
11/07/2018 szemszögükből [hu] phát âm szemszögükből 0 bình chọn
11/07/2018 petrolkémiai [hu] phát âm petrolkémiai 0 bình chọn
11/07/2018 rákapcsolása [hu] phát âm rákapcsolása 0 bình chọn
11/07/2018 gázhálózatra [hu] phát âm gázhálózatra 0 bình chọn
11/07/2018 gázhálózata [hu] phát âm gázhálózata 0 bình chọn
11/07/2018 övezetéhez  [hu] phát âm övezetéhez  0 bình chọn
11/07/2018 tartozóként [hu] phát âm tartozóként 0 bình chọn
11/07/2018 fogyasztóval  [hu] phát âm fogyasztóval  0 bình chọn
11/07/2018 fiókká [hu] phát âm fiókká 0 bình chọn
11/07/2018 koncesszióba [hu] phát âm koncesszióba 0 bình chọn
11/07/2018 koncessziós [hu] phát âm koncessziós 0 bình chọn
11/07/2018 koncesszió [hu] phát âm koncesszió 0 bình chọn
11/07/2018 koncessziót [hu] phát âm koncessziót 0 bình chọn
11/07/2018 diplomáciának [hu] phát âm diplomáciának 0 bình chọn
11/07/2018 kitermelése [hu] phát âm kitermelése 0 bình chọn
11/07/2018 epizódja [hu] phát âm epizódja 0 bình chọn
11/07/2018 piacként [hu] phát âm piacként 0 bình chọn
11/07/2018 minimalizálva [hu] phát âm minimalizálva 0 bình chọn
11/07/2018 potenciálját  [hu] phát âm potenciálját  0 bình chọn
11/07/2018 potenciálja [hu] phát âm potenciálja 0 bình chọn
11/07/2018 blokkolása [hu] phát âm blokkolása 0 bình chọn
11/07/2018 geogazdasági [hu] phát âm geogazdasági 0 bình chọn
11/07/2018 geogazdaság [hu] phát âm geogazdaság 0 bình chọn
11/07/2018 geogazdasága [hu] phát âm geogazdasága 0 bình chọn
11/07/2018 előfeltételeiként [hu] phát âm előfeltételeiként 0 bình chọn