Thành viên:

Frankie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Frankie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2018 hazafogalom [hu] phát âm hazafogalom 0 bình chọn
29/09/2018 pálinkafőzdébe [hu] phát âm pálinkafőzdébe 0 bình chọn
29/09/2018 pálinkafőzésben [hu] phát âm pálinkafőzésben 0 bình chọn
29/09/2018 néptáncoktató [hu] phát âm néptáncoktató 0 bình chọn
29/09/2018 néptáncoktatók [hu] phát âm néptáncoktatók 0 bình chọn
29/09/2018 néptáncoktatókat [hu] phát âm néptáncoktatókat 0 bình chọn
29/09/2018 néptáncoktatót [hu] phát âm néptáncoktatót 0 bình chọn
29/09/2018 dobai [hu] phát âm dobai 0 bình chọn
29/09/2018 kormánykoalíciótól [hu] phát âm kormánykoalíciótól 0 bình chọn
29/09/2018 konzultált [hu] phát âm konzultált 0 bình chọn
29/09/2018 kezdeményezésükre [hu] phát âm kezdeményezésükre 0 bình chọn
29/09/2018 bekebelezésével [hu] phát âm bekebelezésével 0 bình chọn
29/09/2018 hatálytalanítja [hu] phát âm hatálytalanítja 0 bình chọn
29/09/2018 egyetemegyesítésre [hu] phát âm egyetemegyesítésre 0 bình chọn
29/09/2018 egyetemegyesítést [hu] phát âm egyetemegyesítést 0 bình chọn
29/09/2018 elhatározásához [hu] phát âm elhatározásához 0 bình chọn
29/09/2018 alulmúl [hu] phát âm alulmúl 0 bình chọn
29/09/2018 összpontosítottak [hu] phát âm összpontosítottak 0 bình chọn
29/09/2018 összképe [hu] phát âm összképe 0 bình chọn
29/09/2018 küszködniük [hu] phát âm küszködniük 0 bình chọn
29/09/2018 nemzetségtáblájához [hu] phát âm nemzetségtáblájához 0 bình chọn
29/09/2018 nemzetségtáblája [hu] phát âm nemzetségtáblája 0 bình chọn
29/09/2018 nemzetségtábla [hu] phát âm nemzetségtábla 0 bình chọn
29/09/2018 kronológiájának [hu] phát âm kronológiájának 0 bình chọn
29/09/2018 kronológiájuk [hu] phát âm kronológiájuk 0 bình chọn
29/09/2018 Kumrán [hu] phát âm Kumrán 0 bình chọn
29/09/2018 hellenisztikust [hu] phát âm hellenisztikust 0 bình chọn
29/09/2018 sírrablót [hu] phát âm sírrablót 0 bình chọn
29/09/2018 esszénusok [hu] phát âm esszénusok 0 bình chọn
29/09/2018 aszkézist [hu] phát âm aszkézist 0 bình chọn