Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2017 fongus [fr] phát âm fongus 0 bình chọn
19/07/2017 Jayat [fr] phát âm Jayat 0 bình chọn
19/07/2017 zoothérapie [fr] phát âm zoothérapie 0 bình chọn
19/07/2017 Gana [fr] phát âm Gana 0 bình chọn
19/07/2017 Gambija [fr] phát âm Gambija 0 bình chọn
19/07/2017 Chateau de Clairefont [fr] phát âm Chateau de Clairefont 0 bình chọn
19/07/2017 perdre la mémoire [fr] phát âm perdre la mémoire 0 bình chọn
19/07/2017 Les magyars [fr] phát âm Les magyars 0 bình chọn
19/07/2017 Lur-Saluces [fr] phát âm Lur-Saluces 0 bình chọn
19/07/2017 les deux amis [fr] phát âm les deux amis 0 bình chọn
19/07/2017 Petzora [fr] phát âm Petzora 0 bình chọn
19/07/2017 Cathai [fr] phát âm Cathai 0 bình chọn
19/07/2017 Filhol [fr] phát âm Filhol 0 bình chọn
19/07/2017 cimentèrent [fr] phát âm cimentèrent 0 bình chọn
19/07/2017 Mazy-Chambertin [fr] phát âm Mazy-Chambertin 0 bình chọn
19/07/2017 Hellespont [fr] phát âm Hellespont 0 bình chọn
19/07/2017 memnonien [fr] phát âm memnonien 0 bình chọn
19/07/2017 Alexis Lichine [fr] phát âm Alexis Lichine 0 bình chọn
19/07/2017 laçon [fr] phát âm laçon 0 bình chọn
19/07/2017 promènes [fr] phát âm promènes 0 bình chọn
19/07/2017 hôtesses du Tour [fr] phát âm hôtesses du Tour 0 bình chọn
19/07/2017 à 19 heures [fr] phát âm à 19 heures 0 bình chọn
19/07/2017 j'étais allée [fr] phát âm j'étais allée 0 bình chọn
19/07/2017 ou au [fr] phát âm ou au 0 bình chọn
19/07/2017 des agglomérations urbaines [fr] phát âm des agglomérations urbaines 0 bình chọn
19/07/2017 21 heures [fr] phát âm 21 heures 0 bình chọn
19/07/2017 Lichine [fr] phát âm Lichine 0 bình chọn
18/07/2017 bouche fermée [fr] phát âm bouche fermée 0 bình chọn
18/07/2017 Debar [fr] phát âm Debar 0 bình chọn
18/07/2017 Payan [fr] phát âm Payan 0 bình chọn