Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2017 xirocourt [fr] phát âm xirocourt 0 bình chọn
28/04/2017 Colloud [fr] phát âm Colloud 0 bình chọn
28/04/2017 Jéthou [fr] phát âm Jéthou 0 bình chọn
28/04/2017 l'occasion est chauve [fr] phát âm l'occasion est chauve 0 bình chọn
28/04/2017 j'ai mal au cœur dans sa voiture [fr] phát âm j'ai mal au cœur dans sa voiture 0 bình chọn
28/04/2017 sur le plan historique [fr] phát âm sur le plan historique -1 bình chọn
28/04/2017 très en forme [fr] phát âm très en forme 0 bình chọn
28/04/2017 viens voir [fr] phát âm viens voir 0 bình chọn
28/04/2017 préférer faire quelque chose [fr] phát âm préférer faire quelque chose 0 bình chọn
28/04/2017 en haine [fr] phát âm en haine 0 bình chọn
26/04/2017 Auzière [fr] phát âm Auzière 0 bình chọn
26/04/2017 Offredo [fr] phát âm Offredo 0 bình chọn
26/04/2017 Annency [fr] phát âm Annency 0 bình chọn
25/04/2017 Bezellé [fr] phát âm Bezellé 0 bình chọn
25/04/2017 Chouchane Siranossian [fr] phát âm Chouchane Siranossian 0 bình chọn
25/04/2017 Sigalens [fr] phát âm Sigalens 0 bình chọn
25/04/2017 restanques [fr] phát âm restanques 0 bình chọn
25/04/2017 gringo [fr] phát âm gringo 0 bình chọn
25/04/2017 gringa [fr] phát âm gringa 0 bình chọn
25/04/2017 Veuillot [fr] phát âm Veuillot 0 bình chọn
25/04/2017 Taxon [fr] phát âm Taxon 0 bình chọn
24/04/2017 boulette de genou [fr] phát âm boulette de genou 0 bình chọn
24/04/2017 s’astiquer le poireau [fr] phát âm s’astiquer le poireau 0 bình chọn
24/04/2017 s'astiquer le manche [fr] phát âm s'astiquer le manche 0 bình chọn
24/04/2017 Thomas de Leu [fr] phát âm Thomas de Leu 0 bình chọn
24/04/2017 Les aventures du roi Pausole [fr] phát âm Les aventures du roi Pausole 0 bình chọn
24/04/2017 polypier [fr] phát âm polypier 0 bình chọn
24/04/2017 Kybalion [fr] phát âm Kybalion 0 bình chọn
24/04/2017 Cimabue [fr] phát âm Cimabue 0 bình chọn
24/04/2017 bière trappiste [fr] phát âm bière trappiste 0 bình chọn