Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2018 Signeret [fr] phát âm Signeret 0 bình chọn
20/01/2018 la voix [fr] phát âm la voix 0 bình chọn
20/01/2018 Turpin [fr] phát âm Turpin 0 bình chọn
20/01/2018 culture maraîchère [fr] phát âm culture maraîchère 0 bình chọn
20/01/2018 Musée national [fr] phát âm Musée national 0 bình chọn
20/01/2018 j'ai parié [fr] phát âm j'ai parié 0 bình chọn
20/01/2018 Jacques Rivière [fr] phát âm Jacques Rivière 0 bình chọn
20/01/2018 Charles Dullin [fr] phát âm Charles Dullin 0 bình chọn
20/01/2018 René Allendy [fr] phát âm René Allendy 0 bình chọn
20/01/2018 René Daumal [fr] phát âm René Daumal 0 bình chọn
20/01/2018 Jean Vauthier [fr] phát âm Jean Vauthier 0 bình chọn
20/01/2018 Gaston Ferdière [fr] phát âm Gaston Ferdière 0 bình chọn
20/01/2018 Le Barroux [fr] phát âm Le Barroux 0 bình chọn
20/01/2018 Jean Defradas [fr] phát âm Jean Defradas 0 bình chọn
20/01/2018 tout en nuances [fr] phát âm tout en nuances 0 bình chọn
19/01/2018 Meoise [fr] phát âm Meoise 0 bình chọn
19/01/2018 Antoine Meoise [fr] phát âm Antoine Meoise 0 bình chọn
19/01/2018 Nachin [fr] phát âm Nachin 0 bình chọn
19/01/2018 Baptiste Reynet [fr] phát âm Baptiste Reynet 0 bình chọn
19/01/2018 Lianne [fr] phát âm Lianne 0 bình chọn
19/01/2018 Valloire [fr] phát âm Valloire 0 bình chọn
19/01/2018 classicisme viennois [fr] phát âm classicisme viennois 0 bình chọn
19/01/2018 j'ai mis de l'argent de côté [fr] phát âm j'ai mis de l'argent de côté 0 bình chọn
19/01/2018 croissent [fr] phát âm croissent 0 bình chọn
19/01/2018 ce plat [fr] phát âm ce plat 0 bình chọn
19/01/2018 cet instrument [fr] phát âm cet instrument 0 bình chọn
19/01/2018 cette fleur [fr] phát âm cette fleur 0 bình chọn
18/01/2018 Syoss [fr] phát âm Syoss 0 bình chọn
18/01/2018 peinture des caractères [fr] phát âm peinture des caractères 0 bình chọn
18/01/2018 faire sonner la rime [fr] phát âm faire sonner la rime 0 bình chọn