Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2019 prix attractif [fr] phát âm prix attractif 0 bình chọn
17/06/2019 un sujet bourgeois [fr] phát âm un sujet bourgeois 0 bình chọn
17/06/2019 eu lieu [fr] phát âm eu lieu 0 bình chọn
17/06/2019 Metz-Tessy [fr] phát âm Metz-Tessy 0 bình chọn
17/06/2019 bois mort [fr] phát âm bois mort 0 bình chọn
17/06/2019 clôture en lattes [fr] phát âm clôture en lattes 0 bình chọn
17/06/2019 clignotant d'avertissement [fr] phát âm clignotant d'avertissement 0 bình chọn
17/06/2019 nous commencerons [fr] phát âm nous commencerons 0 bình chọn
17/06/2019 grelotter de froid [fr] phát âm grelotter de froid 0 bình chọn
17/06/2019 distinct/distincte [fr] phát âm distinct/distincte 0 bình chọn
17/06/2019 chaviré [fr] phát âm chaviré 0 bình chọn
17/06/2019 symbolisant [fr] phát âm symbolisant 0 bình chọn
17/06/2019 Potager du Roi [fr] phát âm Potager du Roi 0 bình chọn
17/06/2019 le système nerveux [fr] phát âm le système nerveux 0 bình chọn
16/06/2019 n'ai-je pas [fr] phát âm n'ai-je pas 0 bình chọn
16/06/2019 chambre anéchoïque [fr] phát âm chambre anéchoïque 0 bình chọn
16/06/2019 une impuissance [fr] phát âm une impuissance 0 bình chọn
16/06/2019 le plus loin [fr] phát âm le plus loin 0 bình chọn
16/06/2019 une diarrhée [fr] phát âm une diarrhée 0 bình chọn
16/06/2019 une intronisation [fr] phát âm une intronisation 0 bình chọn
16/06/2019 un érudit [fr] phát âm un érudit 0 bình chọn
16/06/2019 un allié [fr] phát âm un allié 0 bình chọn
16/06/2019 un félon [fr] phát âm un félon 0 bình chọn
16/06/2019 un félin [fr] phát âm un félin 0 bình chọn
16/06/2019 un îlot [fr] phát âm un îlot 0 bình chọn
16/06/2019 l'actionnaire majoritaire [fr] phát âm l'actionnaire majoritaire 0 bình chọn
16/06/2019 l'entreprise familiale [fr] phát âm l'entreprise familiale 0 bình chọn
16/06/2019 vallons [fr] phát âm vallons 0 bình chọn
16/06/2019 les bûches [fr] phát âm les bûches 0 bình chọn
16/06/2019 flambaient [fr] phát âm flambaient 0 bình chọn