Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/08/2019 vindicative [fr] phát âm vindicative 0 bình chọn
24/08/2019 la carte de débit [fr] phát âm la carte de débit 0 bình chọn
24/08/2019 le bureau de change [fr] phát âm le bureau de change 0 bình chọn
24/08/2019 la climatisation [fr] phát âm la climatisation 0 bình chọn
24/08/2019 par avance [fr] phát âm par avance 0 bình chọn
24/08/2019 les objets de valeur [fr] phát âm les objets de valeur 0 bình chọn
24/08/2019 l'hospitalité [fr] phát âm l'hospitalité 0 bình chọn
24/08/2019 le reçu [fr] phát âm le reçu 0 bình chọn
24/08/2019 le plan de la ville [fr] phát âm le plan de la ville 0 bình chọn
24/08/2019 le guide de conversation [fr] phát âm le guide de conversation 0 bình chọn
24/08/2019 le chargeur [fr] phát âm le chargeur 0 bình chọn
24/08/2019 la carte SIM [fr] phát âm la carte SIM 0 bình chọn
24/08/2019 L'Organisation des Nations unies [fr] phát âm L'Organisation des Nations unies 0 bình chọn
24/08/2019 les endroits touristiques [fr] phát âm les endroits touristiques 0 bình chọn
24/08/2019 les droits des animaux [fr] phát âm les droits des animaux 0 bình chọn
24/08/2019 la fièvre jaune [fr] phát âm la fièvre jaune 0 bình chọn
24/08/2019 la nausée [fr] phát âm la nausée 0 bình chọn
24/08/2019 le frisson [fr] phát âm le frisson 0 bình chọn
24/08/2019 la diarrhée [fr] phát âm la diarrhée 0 bình chọn
24/08/2019 l'anthropologie [fr] phát âm l'anthropologie 0 bình chọn
24/08/2019 les langues indigènes [fr] phát âm les langues indigènes 0 bình chọn
24/08/2019 le bosseur [fr] phát âm le bosseur 0 bình chọn
24/08/2019 le bout [fr] phát âm le bout 0 bình chọn
24/08/2019 le locuteur natif [fr] phát âm le locuteur natif 0 bình chọn
24/08/2019 le débutant [fr] phát âm le débutant 0 bình chọn
24/08/2019 le doctorat [fr] phát âm le doctorat 0 bình chọn
24/08/2019 la métropole [fr] phát âm la métropole 0 bình chọn
23/08/2019 le plongeoir [fr] phát âm le plongeoir 0 bình chọn
23/08/2019 Duflot [fr] phát âm Duflot 0 bình chọn
23/08/2019 voisinant [fr] phát âm voisinant 0 bình chọn