Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2017 Sinfonix [fr] phát âm Sinfonix 0 bình chọn
21/01/2017 Gracchus Nenjetépus [fr] phát âm Gracchus Nenjetépus 0 bình chọn
21/01/2017 Faitexcus [fr] phát âm Faitexcus 0 bình chọn
21/01/2017 Gracchus Pleindastus [fr] phát âm Gracchus Pleindastus 0 bình chọn
21/01/2017 Claudius Tadedétritus [fr] phát âm Claudius Tadedétritus 0 bình chọn
21/01/2017 Caius Faipalgugus [fr] phát âm Caius Faipalgugus 0 bình chọn
21/01/2017 Gracchus Garovirus [fr] phát âm Gracchus Garovirus 0 bình chọn
21/01/2017 Namaspamus [fr] phát âm Namaspamus 0 bình chọn
21/01/2017 Caligula Alavacomgetepus [fr] phát âm Caligula Alavacomgetepus 0 bình chọn
21/01/2017 Plutoqueprévus [fr] phát âm Plutoqueprévus 0 bình chọn
21/01/2017 Caius Soutienmordicus [fr] phát âm Caius Soutienmordicus 0 bình chọn
21/01/2017 Volfgangamadéus [fr] phát âm Volfgangamadéus 0 bình chọn
21/01/2017 Absolumentexclus [fr] phát âm Absolumentexclus 0 bình chọn
21/01/2017 Gazpachoandalus [fr] phát âm Gazpachoandalus 0 bình chọn
21/01/2017 Claudius Quiquilfus [fr] phát âm Claudius Quiquilfus 0 bình chọn
21/01/2017 Belinconnus [fr] phát âm Belinconnus 0 bình chọn
21/01/2017 Cépaderefus [fr] phát âm Cépaderefus 0 bình chọn
21/01/2017 Victoiralapirus [fr] phát âm Victoiralapirus 0 bình chọn
21/01/2017 Roméomontaigus [fr] phát âm Roméomontaigus 0 bình chọn
21/01/2017 Numerusclausus [fr] phát âm Numerusclausus 0 bình chọn
21/01/2017 Milexcus [fr] phát âm Milexcus 0 bình chọn
21/01/2017 Rudy Gestede [fr] phát âm Rudy Gestede 0 bình chọn
20/01/2017 Dithyrambix [fr] phát âm Dithyrambix 0 bình chọn
20/01/2017 Monosyllabix [fr] phát âm Monosyllabix 0 bình chọn
20/01/2017 Industrichimix [fr] phát âm Industrichimix 0 bình chọn
20/01/2017 Diagnostix [fr] phát âm Diagnostix 0 bình chọn
20/01/2017 Périféric [fr] phát âm Périféric 0 bình chọn
20/01/2017 Acidenitrix [fr] phát âm Acidenitrix 0 bình chọn
20/01/2017 tiguidou [fr] phát âm tiguidou 0 bình chọn
20/01/2017 Dariush Shayegan [fr] phát âm Dariush Shayegan 0 bình chọn